Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maanrakentamisessa ja toimenpideohjelma

HEL 2019-008784
More recent handlings
Case 5. / 470 §

Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maanrakentamisessa ja toimenpideohjelma

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ohjeellisesti noudatettavaksi sekä toimenpiteet toteutettavaksi kaupunkiympäristön toimialalla.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mikko Suominen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maarakentamisessa ohjaavat, selkeyttävät ja yhdenmukaistavat kaupungin toimintaa. Ne nojautuvat Helsingin kaupungin laatimaan kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmaan ja toimenpiteisiin vuosille 2014–2017. Kehittämisohjelman toimenpiteiden ansiosta Helsingin kaupunki säästi vuosina 2014–2018 kaikkiaan noin 37 milj. euroa, 5.3 milj. litraa polttoainetta ja 13 400 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Periaatteissa kuvataan massakoordinaation vastuut sekä se, miten kaivumaita, kiviaineksia ja purkumateriaaleja hyödynnetään maarakentamisessa Helsingissä. Periaatteiden jalkauttamiseksi on laadittu toimenpideohjelma, jossa on esitetty konkreettisia toimenpiteitä kaupunkiympäristön toimialan keskeisten prosessien parantamiseen tavoitteiden mukaisesti. Toimenpide-ehdotukset eivät edellytä lisäresurssien osoittamista toimintaan, vaan ainoastaan normaaliin toimintaan liittyvien toimintatapojen kehittämistä ja koordinointia ehdotusten mukaisesti.

Close

Taustatiedot

Vuoden 2010 loppuun asti Helsingin ja Vantaan välillä oli sopimus, joka mahdollisti Helsingin ylijäämämaiden sijoittamisen Vantaan Pitkäsuon maanläjitysalueelle. Helmikuusta 2011 alkaen Helsingillä ei ole ollut käytössä maanläjitysaluetta. Vuonna 2009 perustettiin kaupungin eri hallintokuntien edustajista koostuva maa-ainesten koordinaatioryhmä. Tavoitteena oli, että kaupungin omilla työmailla ei enää muodostuisi ylijäämämassoja vaan kaikelle kaivettavalle tai louhittavalle materiaalille löytyisi hyötykäyttökohde. Tavoitetta tukemaan rakennusvirastoon perustettiin vuonna 2014 kaupungin massakoordinaattorin toimi. Helsingin kaupunki laati ensimmäisen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman ja toimenpiteet vuosille 2014–2017. Tammikuussa 2015 kaupunginhallitus hyväksyi kehittämisohjelman ja velvoitti eri virastot edistämään sitä. Kehittämisohjelman toimenpiteiden ansiosta Helsingin kaupunki säästi vuosina 2014–2018 kaikkiaan noin 37 milj. euroa, 5.3 milj. litraa polttoainetta ja 13 400 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Tähän päästiin erityisesti kaupungin rakennushankkeiden välisellä massojen koordinoinnilla, maa-ainesten välivarastoinnilla ja jalostuksella sekä hyötykäyttökohteiden suunnittelulla ja toteutuksella.

Kehittämisohjelma on nyt päivitetty kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalin hyödyntämisen periaatteiksi maanrakentamisessa. Periaatteet ohjaavat, selkeyttävät ja yhdenmukaistavat kaupungin toimintaa. Periaatteissa kuvataan massakoordinaation vastuut sekä se, miten kaivumaita, kiviaineksia ja purkumateriaaleja hyödynnetään maarakentamisessa Helsingissä. Toiminta linkitetään osaksi normaalia toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti etenevää toimintaa.

Tavoitteet

Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen tavoitteena on 1) Kaivumaiden vähentäminen, 2) Rakentamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen, 3) Materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen sekä 4) Kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen

Toimenpiteet

Periaatteiden sisältämässä toimenpideohjelmassa on esitetty 37 konkreettista toimenpidettä, joilla kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet maanrakentamisessa jalkautetaan kaupungin toimintaan. Ohjelman toimenpiteet ovat valikoituneet periaatteiden laadinnan yhteydessä ja ne koskevat kaupungin maanhankintaa ja alueiden hallintaa, yleispiirteistä maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, esirakentamista, infra- ja talonrakentamishankkeiden suunnittelua ja rakentamista. Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää jatkuvaa tiedon jakamista, yhteistyön tiivistämistä ja tavoitteiden, prosessien sekä roolien selkiyttämistä kaupungin eri toimijoiden kesken.

Toimenpide-ehdotukset eivät edellytä lisäresurssien osoittamista toimintaan, vaan ainoastaan normaaliin toimintaan liittyvien toimintatapojen kehittämistä ja koordinointia ehdotusten mukaisesti.

Seuranta ja raportointi

Maa-aineksia koordinoiva työryhmä eli massatyöryhmä vastaa toimenpideohjelman seurannasta ja arvioinnista. Toimenpiteiden vastuutahot vastaavat ohjelman toteuttamisesta. Muut tahot osallistuvat toteutukseen tarpeen mukaan. Toimenpideohjelman etenemistä seurataan massakoordinaattorin johdolla massatyöryhmässä. Toimenpideohjelman etenemisestä sekä ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta tehdään arviointi vuosittain Kympin johtoryhmälle. Vuosittain tehtävän arvioinnin yhteydessä toimenpideohjelman sisältöä voidaan tarvittaessa päivittää ja ohjelman piiriin ottaa uusia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Myös periaatteiden sisältöä voidaan tarkistaa vuosittain toimenpideohjelman väliarvioinnin yhteydessä.

Close

This decision was published on 02.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39232

mikko.suominen@hel.fi