Vahingonkorvaus, autovaurio 10.8.2019, Arkadiankatu

HEL 2019-008796
More recent handlings
§ 37

Vahingonkorvausvaatimus koskien rikkoutunutta tuulilasia

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen koskien Väinämöisenkentän vieressä 10.8.2019 aiheutunutta esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 20.8.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija vaatii kaupungilta 245 euron vahingonkorvausta. Hakija oli pysäköinyt autonsa Väinämöisenkentän vieressä Arkadiankadulla sijaitsevalle parkkipaikalle ja 10.8.2019 hakija oli huomannut autonsa tuulilasin olevan rikki. Hakijan mukaan tuulilasi oli mennyt rikki, koska Väinämöisenkentän suojaverkossa oli ollut reikä ja jalkapallo oli päässyt lentämään verkossa olleesta reiästä auton tuulilasiin. Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena tuulilasin korjauskustannuksia.

Kaupungin liikuntalautakunta päätti 12.2.2013 vuokrata Väinämöisenkentän alueen maanvuokrasopimuksella Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle (Y-tunnus 2519984-5). Sopimuksen mukaan kentän aitaaminen on vuokralaisen eli Kiinteistöyhtiö Väinämöisen kentän vastuulla. Solmitun maanvuokrasopimuksen perusteella kaupunki ei ole vastuussa vahingosta.

This decision was published on 29.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019
2. Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, saate
3. Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, valokuvat
4. Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, vahinkolausunto
5. Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, lasku

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.