Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Flavour Ventures Oy

HEL 2019-008902
More recent handlings
§ 45

Elintarvikelain 55 §:n mukainen määräys, Flavour Ventures Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Flavour Ventures Oy, PL 176, 00101 Helsinki, y-tunnus 2128041-9

Elintarvikehuoneisto

Ravintola Kellohalli, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Järjestelyhallia ei saa käyttää Ravintola Kellohallin tavaroiden, jäteastioiden tms. säilyttämiseen.

2. Ravintola Kellohallin tulee osoittaa tilat jätehuoltoa ja tavaroiden säilyttämistä varten.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 31.12.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ravintola Kellohallin takaovi avautuu suoraan Lihatukkuhallin järjestelyhalliin. Järjestelyhalli on rakennuksessa sijaitsevien liha-alan laitosten oheistilaa, jonka läpi työntekijät kulkevat puhtaissa työvaatteissa laitosten tiloihin. Tämän vuoksi järjestelyhallilta edellytetään hyvää hygieniaa. Järjestelyhallin tarkastuksilla on toistuvasti todettu, että tilassa on säilytetty Ravintola Kellohallin jäteastioita, tyhjiä lasipulloja sekä runsaasti erilaista tilaan kuulumatonta tavaraa. Ravintola Kellohallia on toistuvasti huomautettu epäkohdasta suullisesti muiden tarkastusten yhteydessä. Ravintola Kellohallin edellytettiin tarkastuskertomuksessa 27.4.2017 poistavan jäteastiat ja muut tavarat järjestelyhallista 18.6.2017 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Lihatukkuhallin järjestelyhalliin suoritettiin tarkastus 13.8.2019. Tilassa oli jälleen ravintolan tavaroita, jäteastioita ja lattialla oli lasinsirpaleita pullonkeräysastioiden vieressä. Ravintola Kellohallin henkilökuntaa kehotettiin välittömästi poistamaan järjestelyhallista tilaan kuulumattomat tavarat ja jäteastiat sekä muistutettiin, ettei tilaa saa käyttää varastotilana.

Uusintatarkastuksella 15.8.2019 todettiin, että järjestelyhallissa oli edelleen paljon tilaan kuulumatonta tavaraa. (Liite 2 Tarkastuskertomus, liitteet 3 ja 4 tarkastuskertomuksen liitteet).

Helsingin Tukkutorille on annettu asiasta määräys.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 23.9.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 5)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä (Liite 6). Vastineen mukaan ravintolan järjestelyhallissa säilyttämät tavarat ovat olleet elintarvikeketjuun kuuluvia. Toimija toteaa, että Kellohalli on tehnyt vuosina 2017 ja 2018 toimenpiteitä, kuten poistanut pahvipaalaimen, jäteastiat sekä biokompostorin järjestelyhallista. Tämän lisäksi vastineessa ilmoitetaan, että kaikki astiat ja irtaimisto on poistettu hallista vuonna 2019. Vastineessa viitataan myös Helsingin Tukkutorin tekemiin toimenpiteisiin sekä kustannuksiin.

Lisäksi vastineessa pyydetään selvitystä seuraavista seikoista:
1. Mikä on oikea vaara / riskitaso järjestelyhallin läpi kävelemisestä ja mahdollisista muista riskitekijöistä
2. Mihin selvityksiin tulkinta perustuu (tieteellinen tutkimus?)
3. Mihin meille esitetyt vaatimukset perustuvat? Mitkä pykälät?
4. Mitä muita ratkaisuvaihtoehtoja on käyty läpi. Mitä asiantuntijoita asiasta on kuultu ja miksi niitä ei ole esitetty meille?
5. Miten asia voitaisiin ratkaista niin että toiminnallinen haitta jää mahdollisimman pieneksi?

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Flavour Ventures Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Flavour Ventures Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan lisäksi, ettei elintarvikehuoneistoa saa käyttää asumiseen tai muuhun tarkoitukseen niin, että siitä saattaa aiheutua terveysvaaraa.

Ravintola Kellohalli ei ole suunnitellut ja järjestänyt elintarvikehuoneistonsa tiloja ja huoneiston käytössä olevia jätetiloja niin, että Kellohallin käytössä olevissa tiloissa pystyttäisiin säilyttämään kaikki toimintaan tarvittavat tavarat ja jätteet (kuten tyhjät pullot). Kellohallin toiminta vaarantaa samassa rakennuksessa sijaitsevien liha-alan laitosten elintarvikehygienian.

Toimija on vastineessaan todennut, että ravintolan järjestelyhallissa säilyttämät tavarat ovat olleet elintarvikeketjuun kuuluvia ja että he ovat poistaneet jo vuosina 2017 ja 2018 järjestelyhallista mm. pahvipaalaimen, jäteastiat ja biokompostorin. Tarkastuksilla on kuitenkin toistuvasti todettu, että ravintola käyttää järjestelyhallia erilaisten tavaroiden säilytykseen ja kaikki tavarat eivät ole elintarvikeketjuun kuuluvia. Hallissa on ollut esimerkiksi sohva, ulkokalusteita ja grilli.

Toimija on pyytänyt selvitystä siitä, mikä on oikea vaara / riskitaso järjestelyhallin läpi kävelemisestä ja mahdollisista muista riskitekijöistä, mihin selvityksiin tulkinta perustuu (tieteellinen tutkimus?), mihin esitetyt vaatimukset perustuvat? Mitkä pykälät?

Maa- ja metsätalousministeriön laitosten elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 795/2014 (laitosasetus) liitteen 1, luvun 1 mukaan hyväksytyillä liha-alan laitoksilla on oltava riittävät tilat eri toimintojen suorittamiseksi hygieenisesti. Toimintojen erottamisessa on otettava huomioon henkilökunnan kulkureitit sekä raaka-aineiden, tuotteiden, pakkaustarvikkeiden ja sivutuotteiden sekä jätteiden kuljetusreittien vaikutus toiminnan hygieniaan. Valvontaviranomainen voi sallia käymälöiden ja pukeutumistilojen sijoittamisen laitoksesta erilliseen tilaan tai rakennukseen, jos se toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tarkoituksen mukaista eikä se vaaranna elintarviketurvallisuutta.

Kun lihatukkuhallin liha-alan laitokset aloittivat toimintansa, rakennuksen ilmoitetut elintarvikehuoneistot olivat lähinnä varastokäytössä. Tällöin tavaraliikenne oli vähäistä ja järjestelyhallin siisteys hyvä. Tämän vuoksi katsottiin olevan mahdollista myöntää lainsäädännön jousto pukuhuonetilojen sijoittamisessa. Jousto koski siis pukuhuoneiden sijoittamista siten, että ne eivät sijainneet välittömästi laitosten tilojen yhteydessä. Vuosien kuluessa toiminta lihatukkuhallin rakennuksessa on muuttunut ja laajentunut ja tarkastuksilla on todettu järjestelyhallin olevat erittäin likainen ja hallia on käytetty yleisenä varastotilana. Tämän vuoksi lainsäädännön joustolle ei enää ole perusteita. Lainsäädännön lähtökohtana on, että hyväksyttyjen laitosten tiloissa on asianmukaiset pukuhuoneet. Joustoja myönnetään pääsääntöisesti tilanteissa, joissa laitoksen toiminta on vähäistä.

Järjestelyhallissa on ollut haittaeläinongelma (mm. rotat). Järjestelyhallissa varastoitavat sinne kuulumattomat tavarat ja jätteet paitsi vaikeuttavat siivousta, ne myös altistavat ongelmalle tarjoten haittaeläimille piilopaikkoja ja ravintoa. Haittaeläinongelmaan liittyen Tukkutorille on annettu määräyksiä ja tiloja on ollut osin käyttökiellossa.

Toimija on myös pyytänyt vastausta, mitä muita ratkaisuvaihtoehtoja on käyty läpi, mitä asiantuntijoita asiasta on kuultu ja miksi niitä ei ole esitetty meille sekä miten asia voitaisiin ratkaista niin että toiminnallinen haitta jää mahdollisimman pieneksi?

Flavour Ventures Oy / Ravintola Kellohallia on edellytetty siirtämään tavarat, jäteastiat ym. pois järjestelyhallista pysyvästi ja osoittamaan toiminnalleen riittävät varasto- ja jätetilat. Tukkutorilla on yhteinen jätehuone, jota ravintola voi käyttää. Flavour Ventures Oy:lle annetut määräykset ovat toiminnallisia, eivätkä edellytä rakenteellisia muutoksia. Toimija voi määrittää itse toimenpiteiden toteuttamistavan.

Muut toimijan vastineessaan esittämät seikat eivät liity Flavour Ventures Oy / Ravintola Kellohallia koskevaan määräykseen.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1 Tarkastuskertomus Kellohalli 27.4.2017
2 Tarkastuskertomus Lihatukkuhalli 13.ja15.8.2019
3 Liite 1 Tarkastuskertomukseen Lihatukkuhalli 13. ja 15.8.2019
4 Liite 2 Tarkastuskertomukseen Lihatukkuhalli 13.8. ja 15.8.2019
5 Flavour Ventures Oy:n kuuleminen 23.9.2019
6 Vastine kuulemiseen 7.10.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 32 §, 55 §, 68 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014), liite 1, luku 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Flavour Ventures Oy:lle.

This decision was published on 06.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mirja Rautio, elintarviketarkastaja, puhelin: + 358 9 310 31594

mirja.rautio@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Kellohalli 27.4.2017
2. Tarkastuskertomus Lihatukkuhalli 13.ja15.8.2019
3. Liite 1 Tarkastuskertomukseen Lihatukkuhalli 13. ja 15.8.19
4. Liite 2 Tarkastuskertomukseen Lihatukkuhalli 13.8. ja 15.8.19
5. Flavour Ventures Kellohalli kuuleminen_allekirjoitettu
6. Vastine 7.10.2019, Flavour Ventures

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.