Valtuustoaloite, Autoliikenteen vähentäminen Iso-Roobertinkadulla

HEL 2019-009099
More recent handlings
Case 17. / 59 §

V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää miten autoliikennettä voidaan Iso Roobertinkadulla vähentää ja varata katu todelliseksi kävelykaduksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että moottorikäyttöisen ajoneuvon saa kävelykadulla ajaa vain kävelykadun varrella olevalle kiinteistölle, jos kiinteistölle ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Huoltoajo kävelykadulla on sallittu, jos liikennemerkillä niin osoitetaan.

Iso Roobertinkadulla huoltoajo on sallittu kello 19−11:

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut;4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Muulloin kuin huoltoajoon sallittuina aikoina kävelykatua pitkin saa ajaa vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, myös taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty.

Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja kadulle voi ajaa vain Annankadun kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun puoleiset päät suljetaan ajoestein niin, että pollaririvin keskimmäiset tolpat laskeutuvat automaattisesti ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. Automaattipollarit on asennettu ja ne otetaan käyttöön kevään aikana.

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa Iso Roobertinkadulla. Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja käytettävissä olevista lastausruuduista. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat kadun varren liikkeenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia tilatessaan muistuttaa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien käytäntöihin.

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönkadulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7−18 ja lauantaisin 9−15. Henkilöautolla toimitettavien ruokakuljetusten helpottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä olevaa kolmea lastausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen käyttöön vaan niiden käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville ajoneuvoille.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 630

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Iso Roobertinkatu on rakennettu kävelykaduksi 1983, jolloin se oli Helsingin ensimmäinen kävelykatu. Kadun peruskorjaus valmistui vuoden 2019 alussa. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne kävelykadulla on ollut alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja katusuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin.

Kävelykatua osoittava liikennemerkki (Tieliikennelaki 33 a § 5.5.2006) korostaa jalankulkijan oikeuksia. Lain mukaan kävelykadulla saa pyöräillä, mutta kaikkien ajoneuvon kuljettajien tavoin myös polkupyöräilijän on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa Iso Roobertinkatu nimettiin Ilmastokaduksi, mikä tarjosi katusuunniteluun liittyvän vuorovaikutuksen ohella foorumin yhteistyöhön energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen vähentämiseksi kadun saneerauksen aikana ja sen jälkeen. Vuonna 2016 hyväksytyn katusuunnitelman ja liikenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti huoltoliikenne kävelykadulla on sallittu kello 19-11 välillä eli iltaisin, öisin ja aamupäivisin. Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja kadulle voi ajaa vain Annankadun kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun puoleiset päät on suljettu ajoestein niin, että pollaririvin keskimmäiset tolpat laskeutuvat automaattisesti ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. Automaattipollarien asennustyö on viivästynyt, mutta ne saadaan paikoilleen syksyn kuluessa.

Huoltoajo on määritelty lainsäädännössä (lisäkilpi 872. ”Huoltoajo sallittu”):

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut;

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Muulloin kuin huoltoajolle mahdollisina aikoina kävelykatua pitkin saa ajaa vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, myös taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. Tavanomaiset ruokalähettien kuljetukset eivät täytä huoltoajon määritelmää, koska ne eivät yleensä ole kohtuuttoman painavia kannettavaksi. Ellei kyseessä ole poikkeuksellisen suuri lähetys esimerkiksi juhlatilaisuuteen, ruokalähettien autot eivät kuulu kävelykadulle niinäkään aikoina jolloin huoltoajo on sallittu.

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönkadulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7-18 ja lauantaisin 9-15.

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa kävelykadulla. Iso Roobertinkadulla on annettu virhemaksuja lähes päivittäin, syyskuussa yhteensä 64 ja lokakuussa 45. Laittomasti huoltoajon varjolla pysäköivien määrä on vaihdellut ja on ollut myös valvontakertoja sekä päiviä, jolloin virhemaksujen antamiseen ei ole ollut aihetta.

Ruokalähettien aiheuttamasta häiriöstä on neuvoteltu toimintaa harjoittavien yritysten kanssa ja todettu, että kuljettajilla on ollut virheellisiä tulkintoja kävelykadun liikennesäännöistä. Henkilöautolla toimitettavien ruokakuljetusten helpottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä olevaa kolmea lastausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen käyttöön vaan niiden käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville ajoneuvoille. Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja käytettävissä olevista lastausruuduista mm. citylogistiikkaohjelmaan liittyen. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat kadun varren liikkeenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia tilatessaan muistuttaa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien käytäntöihin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Leena Silfverberg, yksikön päällikkö: 310 37091

leena.silfverberg@hel.fi
Close

This decision was published on 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi