Valtuustoaloite, Koirapuistojen valaistus on tasa-arvokysymys!

HEL 2019-009100
More recent handlings
Case 22. / 473 §

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite koirapuistojen valaistuksesta

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Sandra Hagman ja 9 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää koirapuistojen valaistuksen tilanteen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin riittävän valaistuksen saamiseksi koirapuistoihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala on käynyt läpi koira-aitausten varusteiden ja ylläpidon määrän ja laatutason vuosina 2015-2016. Selvityksessä havaitut puutteet koira-aitausten valaistuksessa parannetaan koirapalvelulinjauksen mukaisiksi ja toimenpiteet ajoitetaan tuleville vuosille määrärahojen mahdollistamissa puitteissa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vastauksensa viimeistään 30.9.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 28.04.2020 § 233

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin tuottamat koirapalvelut on määritelty Helsingin kaupungin koirapalvelulinjauksessa. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi linjauksen 11.10.2016, ja se on voimassa vuoteen 2026. Linjauksessa on määritelty tuotettavien maksuttomien ja maksullisten koirapalveluiden määrä sekä laatutaso. Maksuttomina palveluina kaupunki muun muassa rakentaa ja ylläpitää koirien vapaaseen ulkoiluun tarkoitettuja koira-aitauksia, koirien uimarantoja, koirakäymälöitä sekä aitaamattomia koirametsiä. Maksullisina ja luvanvaraisina palveluina tuotetaan yhdistysten ja järjestöjen käyttöön koirien kouluttamiseen ja koiratapahtumiin vuokrattavia tai luovutettavia alueita. Linjauksen tavoitteena on turvata yhtenäiset ja tasapuoliset koirapalvelut kaikille helsinkiläisille.

Linjauksessa on määritelty erityyppisten alueiden varusteiden ja ylläpidon määrä ja laatutaso. Linjauksessa on yksityiskohtaiset ohjeet muun muassa aidoista ja porteista, valaistuksesta, varusteista sekä kasvillisuudesta.

Valaistuksen osalta ohje on jaettu vakituisiin ja väliaikaisiin koira-aitauksiin. Vakituisten koira-aitausten valaisemisesta todetaan, että alueelle johtava pääkulkureitti valaistaan, kun se liittyy valaistuun reittiverkostoon. Sisääntuloalue valaistaan niin, että aitauksen ulkopuolelle kiinnitetyt säännöt ovat luettavissa ja portin kiinnimeno voidaan tarkistaa. Aitauksen sisäpuolella sijaitsevat siivousvälineteline ja jätesäiliö on myös voitava löytää helposti ja ilmoitustaulua on voitava lukea. Valaisinten ja varusteiden keskinäinen sijainti ja valaisinten suuntaaminen järjestetään tarkoituksenmukaisesti. Normaalikokoisten (noin 1500 – 3000 m²) aitauksen yleisvalaistuksen tavoitteena on, että aitaukseen tulija pystyy havaitsemaan, onko alueella ennestään käyttäjiä. Koirien liikkumista täytyy pystyä seuraamaan kohtuullisesti. Laajoja aitauksia (esimerkiksi Rajasaari, Pitkäkoski, Uutela) ei välttämättä valaista kauttaaltaan, vaan osa alueesta saattaa jäädä katveeseen varsinkin, jos siellä on paljon puustoa.

Väliaikaisten koira-aitausten valaisemisesta todetaan, että kaavoittamattomilla alueilla tai tonttimailla sijaitsevia väliaikaisia koira-aitauksia ei välttämättä valaista lainkaan, etenkään jos aitaus on etäällä sähkölinjoista ja valaistuksen järjestäminen tulee kalliiksi.

Helsingissä on noin 90 koira-aitausta. Niiden kunto selvitettiin koirapalvelulinjauksen laatimisen yhteydessä vuosina 2015 - 2016. Selvityksessä havaittiin joitain varusteisiin ja valaistukseen liittyviä puutteita ja niitä on saatettu kuntoon. Kunnostustoimia jatketaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Ongelmallisinta on valaisinten lisääminen aitauksen sisäosiin yleisvalaistuksen parantamiseksi. Parin valaisinpylvään ja valaisimen lisääminen koira-aitaukseen maksaa 10 000 -
20 000 euroa. Lisäksi valaisimet tulee päästä huoltamaan nostolava-autolla, mikä edellyttää kuorma-autolle mitoitettuja ajoyhteyksiä ja ajoportteja aitauksiin. Aitausten yleisvalaistusta parannetaan vuosittain muutamissa kohteissa. Uudet koira-aitaukset rakennetaan aina tavoitteiden mukaisiksi.

Kaupunki kehittää koira-aitausten valaistuksen ohjausta häiriövalon vähentämiseksi ja energiankulutuksen pienentämiseksi. Uuden valaistustekniikan myötä aitauksen valaistus voidaan osittain tai kokonaan sammuttaa tai tuntuvasti himmentää, kun aitauksessa ei ole käyttäjiä. Valaistus voimistuu täyteen voimakkuuteen liiketunnistimien tai painokytkinten avulla.

Kaupunkiympäristön toimialalla on riittävä tieto koira-aitausten tilasta ja toiminnan ohjeistus on kunnossa. Kaupunkiympäristön toimiala parantaa loppujenkin puutteellisesti valaistujen koira-aitausten valaistukset linjauksen mukaiseksi ja ajoittaa toimenpiteet tuleville vuosille määrärahojen mahdollistamissa puitteissa.

Kaupunkiympäristön toimiala korjaa myös aloitteessa mainittujen koira-aitausten puutteellisen valaistuksen.

Helsingin kaupungin koirapalvelulinjaus ja linjausta täydentävät ohjeet:

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö: 310 38521

juhani.sandstrom@hel.fi
Close

This decision was published on 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi