Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Tmi Tomi Mokki

HEL 2019-009139
More recent handlings
§ 39

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Tmi Tomi Mokki/Marjanmyyntipiste

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Tmi Tomi Mokki, Heikinlaaksontie 22 B, 00760 Helsinki, y-tunnus 1572368-2

Elintarvikehuoneisto

Tmi Tomi Mokin marjanmyyntipiste, Maatullinaukio 1, 00750 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Elintarvikkeet on oltava jäljitettävissä

2. Toimijan on tehtävä elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava siten, että 1. määräystä on noudatettava välittömästi päätöksen tiedoksisaannista alkaen ja kohdan 2. määräys tulee täyttää 14.10.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Tmi Tomi Mokin marjanmyyntipisteeseen on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 15.7.2016. Tällöin on havaittu puutteita kuluttajille annettavissa tiedoissa. Virolaista mansikkaa on myyty suomalaisena. Mansikoiden jäljitettävyydessä oli puutteita, koska marjojen saateasiakirjaa ei ollut esittää. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi välittömästi (Liite 1 Tarkastuskertomus Tmi Tomi Mokki 15.7.2016). Lisäksi toimijaa on kehotettu tekemään elintarvikelain (23/2006) 13 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta 23.7.2017 mennessä. Toimija on ilmoittanut, että toimittaa ilmoituksen 24.7.2017. Ilmoitusta ei ole tehty.

Tmi Tomi Mokin marjanmyyntipisteeseen on tehty uusintatarkastus 20.8.2019, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa. Tmi Tomi Mokin myynnissä olleet mansikat ja kanttarellit eivät olleet jäljitettävissä. Mansikkalaatikoissa oli puutteelliset pakkausmerkinnät ja kanttarellien saateasiakirjaa ei toimitettu erillisestä pyynnöstä huolimatta. Lisäksi toimija ei ole tehnyt elintarvikelain 13 §:n mukaista ilmoitusta toiminnan aloittamisesta (Liite 2 Tarkastuskertomus Tmi Tomi Mokki 20.8.2019). Tarkastuksen yhteydessä otettiin valokuvia (Liite 3 Kuvia tarkastukselta Tmi Tomi Mokki 20.8.2019). Elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus pyydettiin tekemään viimeistään 28.8.2019. Ilmoitusta ei ole tehty.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 27.9.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 4 Tmi Tomi Mokki /marjanmyyntipiste kuuleminen 27.9.2019)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä. Hän ilmoitti tarkastajalle sähköpostitse 27.9.2019, että on unohtanut lähettää ilmoituksen ja hän kertoi lähettävänsä sen viimeistään tiistaina. Ilmoitusta ei ole tehty. (Liite 5 Tmi Tomi Mokki Sähköpostiviesti tarkastajalle 27.9.2019).

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Tmi Tomi Mokki ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Tmi Tomi Mokki ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitetut määräykset.

Toimija on ilmoittanut sähköpostiviestillä, että lähettää elintarvikelain 13 §:n mukaisen ilmoituksen, mutta sitä ei ole lähetetty Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin. Marjanmyyntipisteen kesäkauden toiminta oli loppunut 27.9.2019, joten jäljitettävyys voidaan tarkastaa vasta keväällä/kesällä 2020.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1169/2011) sn. elintarviketietoasetus 8 artiklan 1. kohdan mukaan elintarviketiedoista vastuussa oleva elintarvikealan toimija on toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole sijoittautunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimija. 2. kohdan mukaan elintarviketiedoista vastuussa olevan elintarvikealan toimijan on varmistettava elintarviketietojen mukanaolo ja oikeellisuus sovellettavan elintarviketietoja koskevan lainsäädännön ja asiaan liittyvien kansallisten säännösten vaatimusten mukaisesti.

Elintarvikelain 9 §:n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä:

1) elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot;

2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja;

3) elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

Elintarvikelain 17 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot elintarvikkeista ja elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä. Elintarvikealan toimijalla tulee myös olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tämän lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Jäljitettävyyden varmistamiseksi tarvittavista pakkausmerkinnöistä ja tunnistetiedoista säädetään yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa. Yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 1. kohdan mukaan kaikissa tuotanto-, jalostus-, ja jakeluvaiheessa huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. 2. kohdan mukaan elintarvike- ja rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut niille elintarvikkeen, rehun, elintarviketuotantoon käytettävän eläimen tai sellaisen aineen, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä tähän tarkoitetut järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset saavat nämä tiedot pyynnöstä käyttöönsä. 3. kohdan mukaan elintarvike- ja rehualan toimijoilla on oltava käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot on annettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille. 4. kohdan mukaan markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Yleisen elintarvikeasetuksen 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvike- ja rehualan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet tai rehut täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Tmi Tomi Mokin marjanmyyntipisteessä oli mansikoita, joita ei voinut yhdistää asiakirjoihin, eikä myyntiesitteeseen. Mansikoiden myyntilaatikoissa tulee olla alkuperämaa, pakkaajan/lähettäjän nimi ja osoite, erätunnus, sisällön määrä ja laatuluokka. Myynnissä olevien kantarellien saateasiakirjaa ei pyynnöstä huolimatta toimitettu. Elintarvikkeet tulee olla tunnistettavissa ja jäljitettävissä. Jäljitettävyys tulee pystyä todentamaan asianmukaisin dokumentein. Saateasiakirja on oltava erän mukana. Saateasiakirjassa on oltava lähettäjän nimi, yhteystiedot sekä tuotteen nimi ja alkuperämaa. Tarvittaessa laatuluokka ja erätunniste.

Elintarvikelain 13 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Toimija ei ole tehnyt elintarvikelain 13 §:n mukaista ilmoitusta useista pyynnöistä huolimatta. Toimija on toiminut elintarvikealan toimijana useita vuosia, eikä ole tehnyt ilmoitusta toiminnan aloittamisesta.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus Tmi Tomi Mokki 15.7.2016.
2. Tarkastuskertomus Tmi Tomi Mokki 20.8.2019
3. Kuvia tarkastukselta Tmi Tomi Mokki 20.8.2019
4. Tmi Tomi Mokki /marjanmyyntipiste kuuleminen 27.9.2019
5. Tmi Tomi Mokki Sähköpostiviesti tarkastajalle 27.9.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 7 §, 9 §, 13 §, 17 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002/EY, ns. yleinen elintarvikeasetus, 17, 18 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1169/2011, ns. elintarviketietoasetus 8 artikla

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Tmi Tomi Mokille

This decision was published on 25.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pirkko Hokkanen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31527

pirkko.hokkanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Tmi Tomi Mokki 15.7.2016
2. Tarkastuskertomus Tmi Tomi Mokki 20.8.2019
3. Kuvia tarkastukselta Tmi Tomi Mokki 20.8.2019
4. Tmi Tomi Mokki kuuleminen määräyksestä 27.9.2019
5. Tmi Tomi Mokki Sähköpostiviesti 27.9.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.