Talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti

HEL 2019-009248
More recent handlings
§ 11

Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 3.9.2019

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 73 483 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 118 ajoneuvoa suurimpien tarjousten perusteella yrityksille, joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Autopurkaamo Romu Arska
Erät: 44, 68 ja 79 yhteensä 1 056,00 euroa

Helsingin Varaosakellari Oy
Erä: 105 yhteensä 200,00 euroa

Konehuolto M. Kippo Oy
Erät: 23, 28, 33, 38, 42, 70, 75 ja 78 yhteensä 2 048,00 euroa

Kotkan Käyttöosa Oy
Erät: 6, 8, 9, 17, 19, 20, 45, 52, 56, 60 ja 76 yhteensä 11 836,00 euroa

Onkiniemen Autopurkaamo
Erät: 10, 12, 13, 15, 30, 47, 48, 55, 61, 64, 69, 72, 80, 97, 111, 115, 117 ja 118 yhteensä 6 540,00 euroa.

Pikkutalli
Erät: 11, 39, 82, 88, 94 ja 112 yhteensä 2 190,00 euroa

Romu Keinänen Oy
Erät: 14, 16, 25, 40, 46, 50, 57, 58, 65, 71, 104 ja 114 yhteensä 720,00 euroa

Sapoma Oy
Erät: 1, 21, 29, 41 ja 54 yhteensä 1 440,00 euroa

Sinisalon Auto Oy
Erät: 2, 3, 4, 5, 24, 35, 49, 62, 63, 66, 74 , 81, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 106, 110, 113 ja 116 yhteensä 16 464,00 euroa

Suomen Uusiokone Oy
Erät: 18, 31, 32, 43, 59, 95, 98, 101, 102, 107, ja 109 yhteensä 16405,00 euroa

Usa-Osa Oy
Erät: 7, 22, 26, 27, 34, 36, 51, 53, 67, 73, 77, 84, 85, 103, 108 ja 119 yhteensä 14 584,00 euroa

Päätöksen perustelut

Siirtopäällikkö ehdotti erien myymistä suurimpien tarjousten perusteella. Tarjouksia pyydettiin 20 kappaletta ja tarjouksia saatiin 11 kappaletta. Erä 37 poistettiin myynnistä. Romu Keinänen Oy:tä pyydettiin täydentämään tarjoustaan puuttuvan ympäristöluvan vuoksi. Yrityksen ympäristölupa todettiin voimassaoleviksi.

This decision was published on 08.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Decisionmaker

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Attachments

1. Avauspöytäkirja
2. Ajoneuvojen tarjousmyynti 03092019 vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.