Vahingonkorvaus, autovaurio, 21.8.2019, Jakomäen liikuntapuisto

HEL 2019-009484
More recent handlings
§ 42

Vahingonkorvausvaatimus koskien rikkoutunutta auton tuulilasia

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen koskien auton tuulilasin vaihtamisesta aiheutunutta 200 euron kustannusta.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen 4.10.2019 kaupungille. Hakija on ajanut 21.8.2019 autolla Huokotiellä, kun vieressä olevalta Jakomäen liikuntapuiston jalkapallokentältä on lentänyt jalkapallo auton tuulilasiin. Kaupungin työntekijä, joka on nähnyt tapahtuman, on vahvistanut hakijan kertomuksen. Pallo on lentänyt hakijan mukaan tielle, koska kentän suojaverkko on ollut rikki. Pallon osumisen seurauksena auton tuulilasi on haljennut ja se on jouduttu vaihtamaan. Hakija vaatii vahingonkorvauksena auton tuulilasin vaihtamisesta aiheutuneita 200 euron kustannuksia.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset.

Kyseisen jalkapallokentän suojaverkkojen kunnossapito on kaupungin vastuulla. Kaupungin tekemän selvityksen mukaan jalkapallokentän ja Huokotien välillä olevan verkon kiinnikkeitä oli irronnut pylväiden välissä ylhäällä olevasta vaijerista, jonka seurauksena verkko roikkui. Näin ollen pallo pääsi lentämään roikkuvan verkon yli kentältä tielle. Kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut kentän kunnossapidosta, joten kaupunki on velvollinen korvaamaan hakijalle tuulilasin vaihtamisesta aiheutuneet 200 euron kustannukset.

This decision was published on 05.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 4.10.2019
2. Vahingonkorvausvaatimus 4.10.2019, täydennys 21.10.2019, saate
3. Vahingonkorvausvaatimus 4.10.2019, täydennys 21.10.2019, kuitti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.