Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Fattosuh/Marjanmyyntipiste

HEL 2019-009496
More recent handlings
§ 42

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Fattosuh/Marjanmyyntipiste

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Fattosuh, Jakomäentie 10 C 355, 00770 Helsinki, y-tunnus 1706456-1

Elintarvikehuoneisto

Fattosuh marjanmyyntipiste, Jakomäentie 1, 00770 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen tulee olla totuudenmukaisia, eivätkä merkinnät saa johtaa kuluttajaa harhaan

2. Elintarvikkeet on oltava jäljitettävissä

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohtien 1 ja 2 osalta heti.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Fattosuhin marjanmyyntipisteeseen on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 11.7.2019. Tällöin on havaittu puutteita jäljitettävyydessä ja omavalvontasuunnitelmaa ei ollut esittää. Mansikoiden ja perunan kuitit oli päivätty tarkastusta seuraavalle päivälle. Toimija toimitti myöhemmin uudet kuitit, jotka oli päivätty 11.7.2019. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi viipymättä (Liite 1 Tarkastuskertomus Fattosuh 11.7.2019).

Fattosuhin marjanmyyntipisteeseen on tehty uusintatarkastus 22.8.2019, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa. Myynnissä olleiden pensasmustikoiden myyntikyltissä alkuperämaaksi ilmoitettiin Espanja, mutta kaupallisten asiakirjojen ja pakkauslaatikoiden merkintöjen mukaan alkuperämaa oli Puola. (Liite 2 Tarkastuskertomus Fattosuh 22.8.2019). Tarkastuksen yhteydessä on otettu valokuvia (Liite 3 Kuvia tarkastukselta Fattosuh 22.8.2019).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 17.9.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 4 Kuuleminen Fattosuh 17.9.2019)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Fattosuh ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Fattosuh ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 7 §:n mukaan pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava loppukuluttajalle 6 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:
1) elintarvikkeen nimi;
2) elintarvikkeen ainesosat siten kuin elintarviketietoasetuksessa säädetään tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla;
3) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa Euroopan Unionin lainsäädännössä säädetään;
4) tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 8 §:n mukaan 7 §:ssä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla.

Elintarvikelain 9 §:n mukaan elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat yleiset vaatimukset. Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä:
1)elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot;
2) elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja;
3)elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

Elintarvikealan toimijan on kaikissa tuotanto-, jalostus-, ja jakeluvaiheessa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet on mahdollista jäljittää. Elintarvikealan toimijoilla on oltava myös käytössä sellaiset järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat tunnistaa muut yritykset, joille niiden tuotteita on toimitettu. Markkinoille saatetuissa tai markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa on niiden jäljittävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät (178/2002/EY, 18 artikla). Fattosuhin marjanmyyntipisteessä myytiin puolalaista pensasmustikkaa espanjalaisena. Myyntipisteessä olleiden marjalaatikoiden ja kuitin mukaan marjat olivat puolalaisia.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus Fattosuh 11.7.2019
2. Tarkastuskertomus Fattosuh 22.8.2019
3. Kuvia tarkastukselta Fattosuh 22.8.2019
4. Kuuleminen Fattosuh 17.9.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 7 §, 9 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002/EY, 18 artikla
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle (834/2014) 7 §, 8 §.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Fattosuhille

This decision was published on 25.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pirkko Hokkanen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31527

pirkko.hokkanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Fattosuh 11.7.2019
2. Tarkastuskertomus Fattosuh 22.8.2019
3. Kuvia tarkastukselta Fattosuh 22.8.2019
4. Fattosuh/Marjanmyyntipiste kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä 17.9.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.