Valtuustoaloite, Vuosaaren Retkeilijänkadun liikenneturvallisuuden parantaminen

HEL 2019-009566
More recent handlings
Case 36. / 547 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Retkeilijäntien liikenneturvallisuuden parantamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren Retkeilijänkadun liikenneturvallisuutta parannetaan Matkailijansillan kohdalla suojatietä korottamalla tai muilla liikenneturvallisuustoimilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Meri-Rastilan kaavoitustyössä on tutkittu alueen liikenneturvallisuuden parantamista. Matkailijansillan kohdalla suuri määrä jalankulkijoita ylittää kadun päivittäin metroasemalle. Aloitteessa mainitun suojatien kohdalta ei ole tilastoitu jalankulkijoille tai pyöräilijöille sattuneita onnettomuuksia, mutta myös suunnittelijoiden saaman palautteen mukaan se koetaan turvattomaksi.

Kyseinen suojatie on suunniteltu korotettavaksi Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan liittyvässä liikennesuunnitelmassa (nro. 6987). Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asemakaavaa 10.9.2019 ja päätti asettaa kaava-aineiston nähtäville. Nähtävillä olo 17.9.-16.10.2019 ei tuottanut korotettua suojatietä koskevia muistutuksia, joten hidaste toteutetaan kaavan tultua voimaan ja katusuunnitelman valmistuttua käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 629

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Retkeilijänkatu on tonttikatu, jolla vuorokauden keskimääräinen ajoneuvoliikenteen määrä on 2750 ajon/vrk. Sallittu ajonopeus kadulla on 30 km/h. Liikenne on pääosin alueen asukkaiden tuottamaa.

Meri-Rastilan kaavoitustyössä on tutkittu alueen liikenneturvallisuuden parantamista. Matkailijansillan kohdalla suuri määrä jalankulkijoita ylittää kadun päivittäin metroasemalle. Aloitteessa mainitun suojatien kohdalta ei ole tilastoitu jalankulkijoille tai pyöräilijöille sattuneita onnettomuuksia, mutta myös suunnittelijoiden saaman palautteen mukaan se koetaan turvattomaksi.

Kyseinen suojatie on suunniteltu korotettavaksi Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan liittyvässä liikennesuunnitelmassa (nro. 6987). Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asemakaavaa 10.9.2019 ja päätti asettaa kaava-aineiston nähtäville. Nähtävillä olo 17.9.-16.10.2019 ei tuottanut korotettua suojatietä koskevia muistutuksia, joten hidaste toteutetaan kaavan tultua voimaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Antila, liikenneinsinööri: 310 20355

janne.antila@hel.fi
Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi