Hankinta, Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja säätiöiden vuosien 2020-2021 ja optiona vuosien 2022-2023 tilintarkastuspalvelut

HEL 2019-009741
More recent handlings
Case 3. / 67 §

Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalvelujen hankinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä periaatteet, joilla kilpailutetaan Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalvelut seuraavalle sopimuskaudelle.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä ja vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Voimassa olevat Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalveluja koskevat sopimukset päättyvät tilikauteen 2019.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tällainen perusteltu syy voi kuntalakia koskevan hallituksen esityksen mukaan olla esimerkiksi kunnan suuri koko ja tytäryhteisöjen suuri määrä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi. Hallintosäännössä mainitaan lisäksi, että tytäryhteisöjen tilintarkastaja voi olla eri kuin kaupungin tilintarkastaja. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Hankintaa valmistellaan tarkastusvirastossa ja kaupunginkanslia vastaa tarjouskilpailun teknisestä toteutuksesta.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä esitetty tarjousten vertailuperusteet. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa huomioidaan hinnan lisäksi myös laatu.

Tarjoukset pyydetään Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausilta 2020-2021 ja optiona tilikausilta 2022-2023.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Link leads to external service), joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tilintarkastuspalvelujen hankinta ylittää hankintalaissa tarkoitetun 221 000 euron EU-kynnysarvon.

Close

This decision was published on 07.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Attachments

1. Tarjouspyyntöluonnos 26.9.2019
2. Liite 1 Puitesopimusluonnos
3. Liite 2A Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä A
4. Liite 2B Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä B
5. Liite 2C Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä C
6. Liite 2D Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä D
7. Liite 2E Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä E
8. Liite 2F Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä F
9. Liite 2G Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä G
10. Liite 3 Selvitys tilintarkastajan kokemuksesta
11. Liite 4A Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä A
12. Liite 4B Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä B
13. Liite 4C Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä C
14. Liite 4D Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä D
15. Liite 4E Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä E
16. Liite 4F Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä F
17. Liite 4G Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2020-2023_ryhmä G
18. Liite 5 Konserniohje_17.5.2017_Kvsto
19. Liite 6 Palvelukuvaus
20. Liite 7 Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1-12_2018
21. Liite 8 Tietoturvallisuusliite
22. Liite 9 Helsingin yleiset tietoturvan ohjeet toimittajalle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.