Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, yrittäjyys ja yhteiskuntataitojen tuntiopettajan virka, työavain 5-3168-19

HEL 2019-009760
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, yrittäjyys ja yhteiskuntataitojen tuntiopettajan virka, työavain 5-3168-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyyden ja yhteiskuntataitojen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi 15.9.2019 – 31.7.2020 valtiotieteiden maisteri **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteiseen työtehtävään päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 2 yrittäjyyden ja yhteiskuntataitojen –tuntiopettajan määräaikaista tehtävää ajalle 15.9.2019 – 31.7.2020. Määräaikaisuuden syynä on tilapäinen lisäopettajatarve. Tehtävät olivat avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3168-19. Määräaikaan 3.9.2019 klo 16.00 mennessä tehtävään haki seitsemäntoista (17) henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin neljä (4) hakijaa.

Toiseen tehtävään valittu on suorittanut soveltuvan valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinnon sekä opettajan pedagogiset opinnot. Valittu täyttää tehtävän lisäedellytykset sekä eduksi luettavat seikat koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Kokonaisarvion perusteella valittu on tehtävään soveltuvin.

This decision was published on 11.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Helena Lehtinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 72382

helena.lehtinen@hel.fi

Decisionmaker

Christina Pelli
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3