Hankerahoitus, EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2021 –ohjelman hankehaku, Shops2Hubs-hanke, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-009764
More recent handlings
§ 44

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hankkeelle "SHOPS2HUBS"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistolle vuodelle 2022 enintään 5 000 euroa hankkeen ”SHOPS2HUBS” (projektinumero 1098076001) kuntaosuuden maksamiseksi Green Net Finland ry:lle.

Päätöksen perustelut

SHOPS2HUBS -hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotaloushubeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Helsingin kaupunki osallistuu Green Net Finland ry:n koordinoimaan hankkeeseen osatoteuttajana ja kuntarahoittajana. Hanke ajoittuu vuosille 2019–2022 ja hankkeelle tehdään määrärahapäätökset vuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 7.10.2019 § 188 hyväksynyt kaupungin osallistumisen osatoteuttajana ja kuntarahoittajana SHOPS2HUBS-hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 14.10.2019 hankekoodilla A75417.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 473 000 euroa, josta EU-tuen osuus on noin 348 634 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset ovat enintään 144 200 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 940 euroa ja omarahoituksen osuus 43 260 euroa. Lisäksi Helsingin kaupunki on sitoutunut maksamaan Green Net Finland ry:n osatoteutukselle enintään 15 000 euroa kuntarahoitusosuutta. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2019–2022. Ainoastaan Green Net Finland ry:lle maksettava kuntarahoitus katetaan hanketoiminnan keskitetyn määrärahan talousarviokohdalta 1 50 04.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 23.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö