Tarveselvitys, Pelikeskus Scoren uudet tilat, Viipurinkatu 2, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-009776
More recent handlings
§ 46

Tarvepäätös toimitilojen käyttöönottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta pelitalo Scorea varten

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan tarveselvityksen ja päätti toimialan tilatarpeesta kulttuurisen nuorisotyön pelikeskus Scoren toimintaan liittyen. Pelikeskus Scoren tarvitsemat 325 m² tilat osoitteessa Viipurinkatu 2 vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta kaupungin sisäisin vuokrausperiaattein.

Päätöksen perustelut

Pelikeskus Score tarjoaa tilaa ja toimintaa nuorille peliharrastajille. Keskuksen tarkoitus on kehittää ja edistää nuorten pelikulttuuria ja kilpapelaamisen ympärillä tapahtuvaa yhteistyötä Helsingissä ja lähialueilla. Keskuksessa toimii ammattitaitoiset pelikulttuuriin keskittyvät nuoriso-ohjaajat, harrastuneita vapaaehtoisia ja järjestöaktiiveja. Tilojen käyttöaste pyritään pitämään korkeana ja palvelu suunnataan kaikkialta Helsingistä tuleville harrastajille. Toiminnan laadusta tullaan pitämään huolta jatkuvalla arvioinnilla ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävällä kehittämistyöllä.

Pelikeskus Scoren tämänhetkiset tilat Oulunkylän nuorisotalon yläkerrassa ovat sekä tiloiltaan, että muulta infrastruktuuriltaan riittämättömät. Toiminnan keskeisiä osa-alueita pystytään toteuttamaan, mutta tiloissa ja niiden toimivuudessa on merkittävää parantamisen varaa. Tilan käyttöön liittyvien haasteiden vuoksi osa Scoren toiminnoista on siirretty muualle tai on tauolla.

Erityisesti yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävässä toiminnassa olisi suuremmista, toimivammista ja keskeisemmällä paikalla sijaitsevista tiloista ratkaisevaa hyötyä. Pelikulttuurin harrastaminen pelinkehittämisestä kilpapelaamiseen on vahvassa kasvussa ja Helsingin tulisi vastata tähän nuorten harrastajien, sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden tarpeeseen.

Viipurinkatu 2:een suunniteltu palvelu on nuorten pelikulttuuriin ja kilpapelaamiseen keskittyvä toimintakokonaisuus. Toiminta keskittyy ohjattuun ryhmätoimintaan, järjestö- ja seuratoimintaan, sekä tapahtumiin. Keskukseen sijoitetaan noin 40 tavoitteelliseen peliharrastamiseen soveltuvaa pelikonetta ja monipuolisesti muuta digitaaliseen ja muuhun pelaamiseen tarkoitettua laitteistoa ja tarpeistoa.

Tiloihin tullaan tekemään toiminnan vaatimat muutostyöt mm. sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien sekä ilmastoinnin osalta. Muutostyöt sisältyvät tilasta perittävään vuokraan, eikä niistä aiheudu erillisiä lisävuokria. Tilojen vuokrakustannukset ovat arviolta 7 800 euroa kuukaudessa (24 euroa/m²/kk) ja 93 600 euroa vuodessa. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Viipurinkadun tilat vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön remontin valmistuttua. Siihen saakka pelikeskuksen toiminta jatkuu nykyisissä tiloissaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa. Hankkeen pääomitettu vuokra on alle 340 000 euroa.

This decision was published on 26.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Hannu Keski-Hakuni, tekniikan päällikkö, puhelin: 09 310 29872

hannu.keski-hakuni@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Tarveselvitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.