Hankinta, yhteisten palveluiden tuottaminen, Harakan saari

HEL 2019-009880
More recent handlings
§ 68

Harakan saaren yhteisten palvelujen tuottaminen käyttöoikeussopimuksena 1.6.2020 – 31.5.2025

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä hankinnan Harakan saaren yhteisten palvelujen tuottamisesta käyttöoikeussopimuksena kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Harakka Kiinteistöhuolto Oy:ltä (y-tunnus 2874243-6).

Hankinnan arvioitu arvo käyttöoikeussopimuksena sopimuskaudelle on noin 260 000 euroa.

Käyttöoikeussopimuksen sopimuskausi on 1.6.2020 – 31.5.2025.

Toimialajohtaja valtuuttaa kulttuurinedistäminen – palvelun päällikön allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia tarvittaessa

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä vaan erillisen käyttöoikeussopimuksen allekirjoituksin.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tausta, kohde ja tarkoitus

Harakan saari on Helsingin kaupungin omistama saari. Saaren taiteilijataloksi kutsutussa päärakennuksessa on n. 30 työtilaa joita kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vuokraa ammattitaiteilijoille ja kokoustiloja joita vuokrataan ulkopuolisille vierailijoille. Saarella toimii kaupungin ympäristökeskuksen luontotalo, joka tarjoaa elämyksiä, toimintaa, tietoa Itämerestä, saaristoluonnosta ja kestävästä elämäntavasta sekä ylläpitää saarta kiertävää kesä- ja talviluontopolkua. Luontokeskus on ympäristökasvatuksen toiminta- ja kehittämiskeskus.

Palvelu sisältää Harakan saaren talonmies-vahtimestarin tehtäviä, taiteilijatalon ja luontotalon sekä yhteisten alueiden ja rakenteiden ylläpitoa ja hoitoa sekä pienimuotoista catering-palvelun tuottamista saaren tilojen käyttäjille. Lisäksi palveluun sisältyy taiteilijatalon siivous 1.1.2021 alkaen.

Käyttöoikeussopimus velvoittaa Harakka Kiinteistöhuolto Oy:tä käyttämään Harakan saaren talonmies-vahtimestarin asuntoa palveluntuottajan asumistarkoitukseen. Asunnon vuokra määräytyy kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Hankintaan sisältyy Helsingin kaupungin hankinnoilla työllistämiseen liittyvä ehto. Palveluntuottaja sitoutuu osana sopimusta työllistämään sopimuskauden aikana 2 heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä vähintään 6 kuukaudeksi työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen (vähintään 18 tuntia/viikossa) tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen tutkintoon johtavaan oppisopimussuhteeseen.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena kynnysarvon alittavana käyttöoikeussopimuksena (254298 HEL 2019–009880) hankintayhteistyönä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Osapuolet laativat omat hankintapäätöksensä ja allekirjoittavat osaltaan osapuolten kesken yhteisen hankintasopimuksen.

Hankinta on toteutettu käyttöoikeussopimuksena avoimena hankintamenettelynä Cloudia kilpailutusjärjestelmässä ja Hilma-ilmoituskanavassa. Määräaikaan 2.12.2019 klo 12:00 mennessä saatiin yksi tarjous Harakka Kiinteistöhuolto Oy:ltä. Tarjous täytti sille asetetut kriteerit ja oli tarjouspyynnön mukainen.

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta siten, että hinta muodosti 60 prosenttia ja laatu 40 prosenttia. Laatuvertailussa arvioitiin kokemusta kohdetta vastaavista tehtävistä: Huolto- ja ylläpitotyöt, pienet kunnossapitotyöt, siivouspalvelut ja pienimuotoinen catering-palvelu. Harakka Kiinteistöhuolto Oy:n tarjous sai laadullisista vertailuperusteista täydet 40 pistettä.

Käyttöoikeussopimuksen arvo muodostuu osapuolten maksamista korvauksista palveluiden tuottamisesta ja käyttöoikeuden saajan tuottaman muun palvelun osalta saaren käyttäjiltä keräämien tulojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019, 55 § siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

This decision was published on 19.12.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja