Mainospaikkasopimus, Projektori-pilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla, liikenneliikelaitos

HEL 2019-009887
More recent handlings
Case 2. / 43 §

Metroasemien mainospaikkasopimuksen sopimuskauden jatkaminen optiokaudella ja projektorimainonnan lisääminen sopimukseen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta 18 kuukaudella niin, että sopimuskausi jatkuu 31.12.2024 saakka.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n sopimaan JCDecaux’n kanssa metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjasta nro 5, koskien projektorimainonnan käyttöönottoa ja laajentamista sopimuskauden loppuun saakka (Pöytäkirja) siten, että

 • projektoripilotoinnin asennukset Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla vakinaistetaan sopimuskauden loppuun saakka
 • muiden asemien osalta projektorimainonta toteutetaan kaksivaiheisesti niin, että projektorimainonta otetaan pysyvään käyttöön ensimmäisessä vaiheessa em. pilottiasemien lisäksi kolmella (3) kantametron asemalla 31.7.2020 mennessä, ja toisessa vaiheessa neljällä (4) kantametron ja neljällä (4) länsimetron asemalla vuoden 2021 aikana
 • ennen projektorien ja valkokankaiden asentamista tulee lopulliset toteutussuunnitelmat hyväksyttää HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä
 • tarkat asennusten ajankohdat tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa
 • HKL ei vastaa JCDecaux’n mainoslaitteille (projektori, vakokangas ym.) tavanomaisen kunnossapidon, kuten tunnelipesun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista
 • projektorien vuokra tuloutetaan HKL:lle prosenttiperusteisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, ja projektorien tuottama lisävuokra korottaa lisäksi JCDecaux’n HKL:lle maksamaa takuuvuokraa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux maksaa HKL:lle vuokrana mainospaikoista 55 % mainospaikkojen myynnistä. JCDecaux arvioi uusien projektorimainoslaitteiden lisäävän metroasemien mainosmyyntiä selvästi. Mainospaikkojen vuokratuloilla on merkitystä joukkoliikenteen kokonaisrahoituksen kannalta.

Projektorimainospaikat korvaavat metroasemien raiteiden takana nykyisin sijaitsevat kolme 140 cm x 300 cm mainospaikkaa, jolloin metroasemien mainospinnat eivät lisäänny. Vanhojen mainoslaitteiden korvaaminen nykyaikaisilla projektorimainoslaitteilla, jotka mahdollistavat myös liikkuvan kuvan esittämisen, tekee metroasemien ilmeestä modernimman ja elävämmän.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että Helsingissä voi kehittää ja testata systeemisesti merkittäviä innovaatioita ja että koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita maailman toimivimmasta kaupungista ja on näin strategian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

HKL:n johtokunta oikeutti 15.9.2016, 155 §, HKL:n jatkamaan metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta kahdellatoista kuukaudella.

HKL:n toimitusjohtaja hyväksyi 25.9.2019, 132 §, HKL:n ja JCDecaux’n välisen metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjan nro 4 projektori-pilotoinnista Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla. Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että mikäli saatujen kokemusten perusteella sopijapuolet päättävät ottaa projektorit pysyvästi mainoskäyttöön ja laajentaa niiden käyttöä muille metroasemille, tehdään se lisäpöytäkirjan 4 ehtojen mukaisesti kuitenkin niin, että sopimuskauden jatkamisesta 31.12.2024 asti ja projektorimainonnan laajentamisesta päätetään HKL:n johtokunnassa ja sopijapuolet vahvistavat tarkemmat ehdot erillisellä lisäpöytäkirjalla.

Tausta

HKL ja JCDecaux ovat solmineet sopimuksen metroasemien sekä Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista sopimuskaudelle 1.7.2015 – 30.6.2022 HKL:n järjestämän tarjouskilpailun 49H14 ja HKL:n johtokunnan päätöksen 26.2.2015, 36 §, mukaisesti.

Mainospaikkasopimuksessa sovittiin myös, että länsimetron liikennöinnin alkaessa länsimetron asemien (Koivusaari, Lauttasaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä) mainospaikat liitettäisiin tähän sopimukseen osapuolien (HKL, JCDecaux, Länsimetro Oy) vahvistettua nämä länsimetron mainospaikat osaltaan erillisellä pöytäkirjalla.

Mainospaikkasopimuksessa HKL:llä oli mahdollisuus jatkaa sopimuskautta yhdellä 30 kuukauden mittaisella optiokaudella. HKL ja JCDecaux sopivat kuitenkin mainospaikkasopimuksen jatkamisesta 12 kuukaudella 5.10.2016 allekirjoitetulla lisäpöytäkirjalla nro 2 länsimetron aloituksen viivästyttyä.

Tarjouspyynnössä tarjoajaa pyydettiin myös esittämään kehittämissuunnitelmia tarjouskilpailun kohteina olleiden liikennevälineiden ja joukkoliikenneasemien mainospaikkojen ja –muotojen kehittämiselle. Mainostamisen kehittämisestä kirjattiin edelleen mainospaikkasopimuksen kohtaan 3.4. kappale 8, jonka mukaan:

Perustuen HKL:n kohdassa 8 myöntämään JCDecaux’n yksinoikeuteen, kehityssuunnitelmassa esitetyn kaltaisia mainospaikkoja voidaan ottaa kehityssuunnitelmassa olevien paikkojen lisäksi käyttöön, mikäli HKL hyväksyy JCDecaux’n esittämät ratkaisut. Näistä ratkaisuista ja niiden toteutuksesta sovitaan sopimuspöytäkirjalla, joka liitetään tähän sopimukseen. JCDecaux maksaa kehityssuunnitelmassa olevien mainospaikkojen kaltaisten mainospaikkojen bruttomyynnistä vuokraa kohdan 6.1 mukaisesti, niin että myös takuuvuokra nousee noudattaen kehityssuunnitelman periaatteita.

Projektoripilotointi

HKL:n toimitusjohtaja hyväksyi 25.9.2019, 132 §, HKL:n ja JCDecaux’n välisen metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjan nro 4 (Projektoripilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla), jolla projektoripilotoinnin toteutuksesta sovittiin seuraavasti:

 • Projektorit sijoitetaan Rautatieaseman ja Matinkylän metroasemien alakattoon laituritasolle, josta kuva (mainokset) heijastetaan radan takana olevalle valkokankaalle
 • Ennen projektorin ja valkokankaan asentamista tulee lopulliset toteutussuunnitelmat hyväksyttää HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä
 • Projektorit ja valkokankaat asennetaan em. metroasemille alustavasti lokakuun 2019 aikana. Tarkka asennusten ajankohta tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa
 • HKL ei vastaa JCDecaux’n mainoslaitteille (projektori, vakokangas ym.) tavanomaisen kunnossapidon, kuten tunnelipesun mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.
 • Pilotin aikana, mutta kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua pilotin aloituksesta, sopijapuolet päättävät otetaanko projektori pysyvästi mainoskäyttöön sekä päätetään sen laajentamisesta muille asemille.

Lisäpöytäkirjalla nro 4 sovittiin projektori-pilotoinnin ehdoista ja alustavista ehdoista, joilla projektori-mainonta voidaan ottaa pysyvästi käyttöön pilotin jälkeen.

Projektorimainosratkaisun kaupallisen käyttöönoton edellytyksenä em. laajuudessa oli, että metroasemien mainospaikkasopimusta jatkettaisiin viimeisen optiokauden loppuun saakka eli 31.12.2024 asti.

Projektoripilotointi päästiin aloittamaan vasta 17.2.2020, koska projektorien sijoittamisen ja projektorien suunnitelman mukaisen teknisen toiminnan varmistaminen osoittautuivat arvioitua monimutkaisemmiksi.

Projektorimainospaikat jatkossa

Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella HKL ja JCDecaux ovat neuvotelleet projektorimainonnan vakinaistamisesta Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla ja sen laajentamisesta muille kantametron ja länsimetron asemille. Projektorimainonnan laajentaminen on suunniteltu toteutettavan kahdessa eri vaiheessa niin, että ensimmäisessä vaiheessa laajennus koskisi em. pilottikohteiden lisäksi seuraavia kantametron asemia:

 • Sörnäinen
 • Hakaniemi
 • Kamppi

ja projektorimainonta näillä asemilla otettaisiin käyttöön 31.7.2020 mennessä; ja toisessa vaiheessa laajennus koskisi seuraavia kantametron ja länsimetron asemia:

 • Itäkeskus
 • Herttoniemi
 • Helsingin yliopisto
 • Ruoholahti
 • Lauttasaari
 • Otaniemi
 • Tapiola
 • Aalto-yliopisto

ja projektorimainonta näillä asemilla otettaisiin käyttöön vuoden 2021 aikana. Projektorien ja valkokankaiden tarkka asennusten ajankohta molempien vaiheiden metroasemien osalta tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa.

Projektorimainonnan vakinaistamisen myötä projektorimainospaikat korvaavat metroasemien raiteiden takana sijaitsevat kolme 140 cm x 300 cm mainospaikkaa, jotka poistetaan käytöstä vuoden 2020 aikana.

Projektorimainospaikkoja tulee kaksi (2) kullekin asemalle eli yhteensä 26 kappaletta (ml. projektoripilotoinnin kohteet).

Sopimusmuutoksen taloudelliset vaikutukset

Mikäli projektorit otetaan pysyvästi mainoskäyttöön, tuloutetaan projektorien vuokra HKL:lle prosenttiperusteisesti mainospaikkasopimuksen mukaisesti. 1.1.2021 alkaen projektorien tuoma lisävuokra korottaisi lisäksi JCDecaux’n HKL:lle maksamaa takuuvuokraa Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti niin, että

 • vuonna 2021 takuuvuokra olisi 70 % HKL:n osuudesta projektorien vuoden 2020 laskennallisesta mainosmyynnistä; ja
 • vuodesta 2022 alkaen takuuvuokra olisi 70 % HKL:n osuudesta projektorien vuoden 2021 laskennallisesta mainosmyynnistä.

JCDecaux’n arvion mukaan HKL:n arvioidut mainostulot projektorimainonnan käyttöönoton jälkeen kasvavat niin, että projektorimainonnan ensimmäisen vaiheen (yhteensä 5 asemaa) myynti ensimmäiselle kokonaiselle vuodelle on 1,35 milj. euroa, josta HKL:n osuus on 742.500,00 euroa. Projektorimainonnan toisen vaiheen käyttöönoton jälkeen asemia on yhteensä 13.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

HKL:n johtokunta siirsi 13.6.2019, 105 §, em. mukaista toimivaltaa HKL:n viranhaltijoille, mutta nyt päätettävänä olevan sopimuksen ja siihen liittyvän sopimusmuutoksen arvo on suurempi kuin viranhaltijoille siirretty toimivalta, jolloin toimivalta asiassa on johtokunnalla.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.09.2019 § 132

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välisen metroasemien mainospaikkasopimuksen lisäpöytäkirjan nro 4, Projektori-pilotointi Rautatientorin ja Matinkylän metroasemilla (Pöytäkirja).

Projektori-pilotointi toteutetaan seuraavasti:

 • Projektorit sijoitetaan Rautatieaseman ja Matinkylän metroasemien alakattoon laituritasolle, josta kuva (mainokset) heijastetaan radan takana olevalle valkokankaalle
 • Ennen projektorin ja valkokankaan asentamista tulee lopulliset toteutussuunnitelmat hyväksyttää HKL:llä ja Länsimetro Oy:llä
 • Projektorit ja valkokankaat asennetaan em. metroasemille alustavasti lokakuun 2019 aikana. Tarkka asennusten ajankohta tulee sopia HKL:n metroasemien (kantametro / länsimetro) isännöitsijöiden kanssa
 • HKL ei vastaa JCDecaux’n mainoslaitteille (projektori, vakokangas ym.) tavanomaisen kunnossapidon, kuten tunnelipesun mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.
 • Pilotin aikana, mutta kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua pilotin aloituksesta, sopijapuolet päättävät otetaanko projektori pysyvästi mainoskäyttöön sekä päätetään sen laajentamisesta muille asemille.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että mikäli pilotoinnin aikana saatujen kokemusten perusteella sopijapuolet päättävät ottaa projektorit pysyvästi mainoskäyttöön ja laajentaa niiden käyttöä muille metroasemille tehdään se Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti kuitenkin niin, että sopimuskauden jatkamisesta (optio) 31.12.2024 asti ja projektorimainonnan laajentamisesta päätetään vielä erikseen HKL:n johtokunnassa ja sopijapuolet vahvistavat tarkemmat ehdot erillisillä lisäpöytäkirjalla.

Päätöksen perustelut

HKL ja JCDecaux ovat allekirjoittaneet 27.3.2015 metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen (Sopimus). Sopimuksella on sovittu HKL:n metroasemien mainospaikkojen vuokrauksesta JCDecaux’lle.

JCDecaux on esittänyt, että Rautatientorin ja Matinkylän metroasemalla toteutettaisiin uuden mainosratkaisun (projektori) pilotointi. Kokeilujakson jälkeen päätettäisiin toteutuksen laajemmasta käyttöönotosta sekä kantametron että länsimetron asemien osalta.

Sopimuksen kohdan 3.4. kappale 8 mukaan:

Perustuen HKL:n kohdassa 8 myöntämään JCDecaux’n yksinoikeuteen, kehityssuunnitelmassa esitetyn kaltaisia mainospaikkoja voidaan ottaa kehityssuunnitelmassa olevien paikkojen lisäksi käyttöön, mikäli HKL hyväksyy JCDecaux’n esittämät ratkaisut. Näistä ratkaisuista ja niiden toteutuksesta sovitaan sopimuspöytäkirjalla, joka liitetään tähän sopimukseen. JCDecaux maksaa kehityssuunnitelmassa olevien mainospaikkojen kaltaisten mainospaikkojen bruttomyynnistä vuokraa kohdan 6.1 mukaisesti, niin että myös takuuvuokra nousee noudattaen kehityssuunnitelman periaatteita.

Pöytäkirjalla nro 4 (Pöytäkirja) sovitaan projektori-pilotoinnin ehdoista. Lisäksi Pöytäkirjalla sovitaan alustavasti ehdoista, joilla projektori-mainonta voidaan ottaa pysyvästi käyttöön pilotin jälkeen.

JCD:n arvion mukaan HKL:n mainostulot kasvaisivat kantametrossa noin 850.000,00 euroa/vuosi ja länsimetrossa noin 500.000,00 euroa / vuosi, mikäli projektori-mainonta otettaisiin kaupalliseen käyttöön kolmellatoista (13) metroasemalla (8 / kantametro ja 5 / länsimetro). Mikäli projektorit otetaan pysyvästi mainoskäyttöön, tuloutetaan projektorien vuokra HKL:lle prosenttiperusteisesti Sopimuksen mukaisesti. 1.1.2021 alkaen projektorien tuoma lisävuokra korottaisi lisäksi JCDecaux’n HKL:lle maksamaa takuuvuokraa Pöytäkirjan ehtojen mukaisesti.

Mainosratkaisun kaupallisen käyttöönoton edellytyksenä em. laajuudessa on, että metroasemien mainospaikkasopimusta jatkettaisiin viimeisen optiokauden loppuun saakka eli 31.12.2024 asti.

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Close

This decision was published on 27.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. toimitusjohtaja
Artturi Lähdetie

Ask for more info

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi

Ville Lehmuskoski, asiantuntija, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi