Kuuleminen, elintarvikelaki 60 §, Chatga Elintarvike

HEL 2019-009928
More recent handlings
§ 35

Päätös elintarvikelain 60 §:n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Chatga Elintarvike

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Chatga Elintarvike, Luutnantintie 5, 00410 Helsinki, y-tunnus: 1451277-9

Kohde

Chatga Elintarvike, Luutnantintie 5, 00410 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Chatga Elintarvike on vastaanottanut Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta kanan- ja ankanlihaeriä, jotka eivät täytä Maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta antaman asetuksen (118/2006) mukaisia vaatimuksia.

Puuttuvien salmonellatodistusten vuoksi lihaerät: kanan jalat (Alankomaat, NL5976EC, 31 kpl, erä: 31993), kukon heltat (Alankomaat, NL5976EC, 12 kpl erä: 08020217), kanat (Puola PL02193901WE, 41 kpl, erä: 468/26/c/19) ja ankat (Puola PL30083901WE, 4 kpl, erä: P-574) hylätään. Hylätyt erät on palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä.

Lihaerien hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 24.10.2019 mennessä. Luvan erän mahdolliselle palauttamiselle antaa Ruokavirasto. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Chatga Elintarvike hävitti elintarvikkeet viranomaisvalvonnassa 30.9.2019 ennen päätöksen toimittamista.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Chatga Elintarvike on ensisaapumistoimija, joka tuo maahan mm. erilaisia eläinperäisiä elintarvikkeita kuten kanan- ja ankanlihaa. Ensisaapumispaikkana toimii elintarvikemyymälä Chatga Elintarvike.

Chatga Elintarvikkeen ensisaapumistoiminta ja maahan tuodut elintarvikkeet tarkastettiin 16.9.2019 Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden toimesta. Toimijan myymälässä havaittiin erät: kanan jalkoja (Alankomaat, NL5976EC, 31 kpl, erä: 31993), kukon helttoja (Alankomaat, NL5976EC, 12 kpl erä: 08020217), kanoja (Puola PL02193901WE, 41 kpl, erä: 468/26/c/19) ja ankkoja (Puola PL30083901WE, 4 kpl, erä: P-574). Erä oli tuotu Suomeen Alankomaiden kautta. Toimijalla ei ollut esittää eriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön vaatimusten mukaisia salmonellatodistuksia. Erät asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon 18.9.2019.

Toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa puuttuvat asiakirjat /täydentää asiakirjoja 20.9.2019 mennessä ennen asian lopullista ratkaisua. Toimija ei toimittanut eriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja määräaikaan mennessä.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaerien hylkäämisestä 24.9.2019 päivätyllä kirjeellä (liite 2). Toimija ilmoitti vastineenaan hävittävänsä ilman lainsäädännön mukaisia salmonellatodistuksia vastaanottamansa elintarvike-erät.

Päätöksen perustelut

Toimijalla ei ollut esittää lihaeriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön vaatimusten mukaisia salmonellatodistuksia. Toimija ei ollut MMM:n asetuksen 118/2006 11 §:n mukaisesti erää vastaanottaessa tarkistanut erän asiakirjojen lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja oma-aloitteisesti palauttanut erää lähtömaahan.

Elintarvikelain 60 §:n mukaan valvontaviranomaisen on hylättävä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava elintarvike ensisaapumispaikassa, jos elintarvike ei täytä elintarvikelain 18 §:ssä tarkoitettuja merkitsemistä, alkuperää, asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia eikä ensisaapumistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan. Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen mukaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, ensisaapumistoimija voi valita, mihin edellä mainituista toimenpiteistä ryhtyy.

Elintarvikelain 23 §:n mukaan naudan, sian ja siipikarjan liha ja jauheliha sekä kananmunat on tutkittava salmonellan varalta ennen Suomeen toimittamista ja niitä on seurattava salmonellatodistus tai muu asiakirja siten kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklassa ja muissa asiaa koskevissa EY-säädöksissä edellytetään.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 8 artiklan mukaan elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille naudan, sian tai siipikarjan lihaa Ruotsissa tai Suomessa, on noudatettava 2 kohdassa esitettyjä salmonellaa koskevia sääntöjä. Asetuksen 8 artiklan 2 a kohdan mukaan naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos. Asetuksen 8 artiklan 2 e kohdan mukaan naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että a alakohdassa tarkoitetut kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ensisaapumistoiminnasta 118/2006 5 §:n mukaan naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävät lähetykset on tutkittava salmonellan varalta lähettävässä laitoksessa ennen Suomeen toimittamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005, jäljempänä erityistakuuasetus, mukaisesti. Asetuksen 118/2006 7 §:n mukaan edellä mainittuja lähetyksiä on seurattava erityistakuuasetuksen vaatimusten mukaiset asiakirjat.

Erityistakuuasetuksen 1688/2005 6 artiklan mukaan naudan, sian ja siipikarjanlihaerien mukana on oltava liitteessä IV vahvistetun mallinmukainen kaupallinen asiakirja.

Asetuksen 118/2006 11 §:n mukaan ensisaapumistoimijan on tarkastettava toisesta jäsenvaltiosta saapuneet lähetykset välittömästi niiden saapumisen jälkeen. Ensisaapumistoimijan on tällöin varmistettava, että eläimistä saatavissa elintarvikkeissa taikka niiden kääreissä, pakkauksissa tai niitä seuraavissa asiakirjoissa on lainsäädännössä vaaditut merkinnät ja että niitä seuraavat lainsäädännössä vaaditut asiakirjat. Ensisaapumistoimijan on myös varmistettava, että asiakirjat ja elintarvikkeet vastaavat toisiaan. Ensisaapumistoimija ei saa ottaa lähetystä käyttöön tai luovuttaa sitä edelleen ennen kuin se on tarkastuksessa todennut lähetyksen ja sitä seuraavien asiakirjojen täyttävän lainsäädännön vaatimukset.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva väliaikainen kieltopäätös 18.9.2019.

2. Kuuleminen elintarvikelain 60 §:n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkäämisestä ensisaapumispaikassa 24.9.2019.

3. Vastine 24.9.2019.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 23/2006, 1 §, 7 §, 23 §, 32 §, 56 §, 60 § ja 63 §.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 1 §, 5 §, 7 §, 11 § ja 14 §.

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä.

Hallintolaki 34 § ja 36 §.

Päätöksen valmisteluun käytetty aika

Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty aikaa 4 tuntia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje (Ruokavirasto) on liitteenä.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tiedoksiantotapa

Päätösluettelonote haastetiedoksiantona Chatga Elintarvike (Luutnantintie 5, 00410 Helsinki, päätösluettelonote Ruokavirastoon (PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO) ja valmistelijalle.

This decision was published on 04.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Ruokavirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruokavirasto.

Ruokaviraston asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
PL 100
 
00027 RUOKAVIRASTO
Faksinumero:
(029) 530 0444
Käyntiosoite:
Mustialankatu 3, Helsinki
Puhelinnumero:
(029) 530 0400
Sähköposti:
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tarkastusta koskeva päätös joko alkuperäisenä
    tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Riikka Pennanen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20996

riikka.pennanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva väliaikainen kieltopäätös 18.9.2019
2. Kuuleminen elintarvikelain 60 §:n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkäämisestä ensisaapumispaikassa 24.9.2019
3. Vastine 24.9.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.