Ehdokkaiden nimeäminen Seurasaarisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2020

HEL 2019-009963
More recent handlings
Case 4. / 68 §

Seurasaarisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2020

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä Seurasaarisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan vuodeksi 2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Sääntöjen mukaan säätiölle valitaan lokakuun loppuun mennessä kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valitsee Helsingin kaupunki ja toisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan Museovirasto.

Säätiölain (487/2015) mukaan säätiössä on toimitettava tilintarkastus ja sille on valittava yksi tai useampi tilintarkastaja. Säätiön sääntöjen mukaan yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja. Tämä on valittu Museoviraston ehdottamana.

Seurasaarisäätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin. Tilintarkastajaksi ehdotetaan HT Kai Salmivuorta ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilaa vuodeksi 2020, molemmat toimivat tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:ssä. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Close

This decision was published on 07.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi