Innovaatiorahastoasiat vuosille 2020-2021

HEL 2019-009964
More recent handlings
Case 5. / 47 §

Käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta aikaisemmin sidottua rahoitusta yhteensä enintään 3 174 115 euroa käytettäväksi vuonna 2021 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä rahoitus vuodelle 2021
Helsingin älykäs tietomalli      (PRR 3599767)
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos
61 540
Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts                         (PRR 3599776)
Forum Virium Helsinki Oy
421 956
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
70 000
3AMK Entrepreneurship Society Alliance (PRR 3599780)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
90 000
Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana                          (PRR 3599771)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
545 000
Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla  (PRR 3599770)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
65 000
NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut        (PRR 3599724)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, uudet yritykset-yksikkö
426 500
Jätkäsaari Mobility Lab (3599763, 3599764 ja 3599765)
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu
170 237
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
146 908
 
Forum Virium Helsinki Oy
191 450
Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti            (PRR 3599773)
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, RYA, asuntotuotanto
573 000
Health Capital Helsinki 2.0        (PRR 3599724)
Helsinki Business Hub Ltd Oy
240 000
Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijänä (PRR 3599777)
Inklusiiv ry
30 000
Helsinki XR Center                  (PRR 3599766)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
142 524
Yhteensä
 
3 174 115
 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään 1 169 567 euroa käytettäväksi ja sidottavaksi seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Siirrettävä ja siirretty rahoitus vuodelle 2021
Siirrettävä sidottavaksi vuodelle 2022
Helsingin älykäs tietomalli (PRR 3599767)
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos
28 155
-
Fiksu Kalasatama 2018-20 (PRR 3599767)
Forum Virium Helsinki Oy
101 765
-
Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts        (PRR 3599776)
Forum Virium Helsinki Oy
18 100
-
Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi                 (PRR 359977410)
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
5 050
-
Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana             (PRR 3599771)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
104 216
127 500
Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla                    (PRR 3599770)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
81 900
-
Kansainvälistä kasvua         (PRR 3599731)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
253 000
-
Jätkäsaari Mobility Lab (3599763, 3599764 ja 3599765)
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu
106 568
-
 
Forum Virium Helsinki Oy
158 146
-
Stara eRetrofit                    (PRR 3599768)
Helsingin kaupunki, Liikelaitos Stara
55 967
-
 
Forum Virium Helsinki Oy
15 757
-
Health Capital Helsinki 2.0 (PRR 3599724)
Helsinki Business Hub Oy
12 710
-
Helsinki XR Center          (PRR 3599766)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
100 733
-
Yhteensä
 
1 042 067
127 500
 

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti, että Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeelle ”Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi” (PRR 3599761) ei myönnetä lisärahoitusta.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaikille käynnissä oleville hankkeille, jotka ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle ja joille aikaisemmin on sidottu innovaatiorahaston rahoitusta vuodelle 2021, esitetään rahoitusta. Hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmat vuodelle 2021 arvioidaan täyttävän innovaatiorahaston kriteerit.

Lisäksi osalle hankkeista esitetään käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa käytettäväksi tulevina vuosina, koska monen hankkeen osalta muun muassa koronatilanne on aiheuttanut viiveitä tai muutoksia hankkeiden toteutustapaan, erityisesti tapahtumien järjestymisen, ulkomaanmatkojen ja joidenkin hankintojen osalta.

Yksi hanke on hakenut lisärahoitusta, mutta lisärahoituksen myöntämisen ei arvioida tuottavan hankkeen toteutumiselle lisäarvoa innovaatiorahaston kriteerien näkökulmasta.

Close

Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2021

Kaupunginhallitus on sitonut innovaatiorahaston vuoden 2021 varoja kahdelletoista hankkeelle (10.12.2018 § 57, 28.01.2019 § 3, 11.03.2019 § 6 ja 27.05.2019 § 17, 11.11.2019 § 39, 9.12.2019 § 49, 23.3.2020 § 14, 8.6.2020 § 20 ja 17.8.2020 § 29). Kaikki kaksitoista hanketta ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle. Yksi näistä väliraporteista käsiteltiin jo kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksessa 19.10.2020 § 38. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista. Kaikki kaksitoista hanketta hakivat vuodelle 2021 sidottuja määrärahoja käyttöönsä. Kahdeksan hankkeista hakivat lisäksi vuonna 2020 käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa tuleville vuosille.

Lisäksi kolme käynnissä olevaa hanketta, joiden rahoitus innovaatiorahastosta päättyisi vuonna 2020, ovat hakeneet käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa vuodelle 2021 ja yksi hanke on hakenut lisärahoitusta.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitoksen hanke ”Helsingin älykäs tietomalli”

Hanke on pääosin edennyt suunnitellusti ja on pysynyt aikataulussaan. Hankkeen rahoittaminen vuodelle 2021 on perusteltua. Myös hankkeen esittämät rahasiirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja tarkennukset hankesuunnitelmaan ovat perusteltuja. Siirrot johtuvat koronatilanteesta, jonka vuoksi tilaisuuksien järjestämiseen, matkoihin ja hankintoihin on tullut muutostarpeita ja viiveitä.

Vuoden 2021 ollessa hankkeen viimeinen toimintavuosi, hankkeen toteuttajaa kehotetaan panostamaan erityisesti yritysten ja yritysekosysteemin kehittymiseen ja kokeilu- ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksien tarjoamiseen heille. Hankkeessa tuotettujen tulosten viestimiseen yritysten suuntaan tulee myös panostaa.

Aalto-yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Fiksu Kalasatama 2018-20”

Fiksu Kalasatama -hanke on täyttänyt vuonna 2020 sille asetetut tavoitteet. Vuodelta 2020 säästyneiden hankerahojen siirtäminen vuodelle 2021 ja hankeajan jatkaminen kesään 2021 asti on perusteltua, jotta hankkeen tuloksia saadaan hyödynnettyä ja räätälöityä uutta ”Fiksu kaupunki - Helsinki Innovation Districts” -hanketta ajatellen. Vuoden 2020 käyttämättä jääneistä rahoista hanke palauttaa noin 15 000 euroa innovaatiorahastolle.

Hanketta kehotetaan nyt loppuvaiheessa kiinnittämään erityistä huomiota hankkeessa tehtyjen kokeilujen, ja erityisesti parhaiden ratkaisujen, käyttöönottoon ja skaalautumiseen sekä jatkopolkujen rakentamiseen.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts”

Hankkeen aloituksen valmistelu on käynnistynyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Hankkeella on hyvät valmiudet toteuttaa vuodelle 2021 suunniteltua toimintaa. Vuoden 2021 rahoitus on perusteltua. Myös vuodelta 2020 käyttämättä jäävien hankerahojen siirto vuodelle 2021 arvioidaan olevan perusteltu.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”3AMK Entrepreneurship Society Alliance”

Hanke alkoi suunnitellusti keväällä ja vuoden 2020 innovaatiorahaston rahoitukselle asetettu ehto hankkeen muun rahoituksen vahvistumisesta on täyttynyt. Koronatilanteen rajoituksista johtuen vuonna 2020 jää käyttämättä noin 25 600 euroa innovaatiorahastosta myönnetystä rahoituksesta, joka palautetaan innovaatiorahastolle.

Innovaatiorahastosta vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltua, koska hanke on koronatilanteesta huolimatta käynnistynyt hyvin ja vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet ovat alkuperäisen hankesuunnitelman mukaiset. Lisäksi hankkeen muu rahoitus vuodelle 2021 on vahvistunut.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 23.3.2020 § 14 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2022. Vuoden 2022 osalta innovaatiorahaston rahoitus edellyttää hankkeen muun rahoituksen vahvistumista.

Hanketta kehotetaan toteuttaman toimintaa pitkäjänteisesti ja seuraamaan sen tuloksien kehittymistä. Toiminnan rahoitusmallia hankkeen päättymisen jälkeen on suunniteltava ja siitä on sovittava hyvissä ajoin.

Haaga-Helia Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hanke ”Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi”

Hanke on toteutunut pääosin hankesuunnitelman mukaisesti, joskin varsinainen jatkohanke on arvioitu olevan luonteeltaan vahvasti kaupungin digitaalisia peruspalveluita parantava, eikä jatkohanketta esitetä rahoitettavaksi innovaatiorahaston varoilla. Jotta kaupunkitasoiset keskustelut jatkohankeen toteuttamisesta ehdittäisiin käydä perusteellisesti, hankkeen esittämä jatkoaika on perusteltu. Vuonna 2020 käyttämättä jääneen palkkarahan siirtäminen vuodelle 2021 on myös perusteltua, sillä hankkeen työntekijä rekrytoitiin kaksi kuukautta myöhässä alkuperäiseen aikatauluun nähden.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana”

Hanke on käynnistynyt hyvin ja toiminta on pääosin ollut hankesuunnitelman mukaista, joskin hankehenkilöstön rekrytointi viivästyi hieman alkuperäisestä suunnitelmasta ja koronakriisi on aiheuttanut viiveitä kokeilutoiminnassa. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2021 ja hankesuunnitelmiin esitettyjen muutosten hyväksyminen ovat perusteltuja. Uuden innovaatioagentin palkkaaminen digitaalisille ja datalähtöisille ratkaisuille arvioidaan tukevan hankkeen tavoitteita. Kaupungin digitaalinen kehittäminen voi avata kiinnostavia kokeilumahdollisuuksia yrityksille ja hankkeen avulla voidaan edistää uusien ratkaisujen syntymistä alalla. Vuonna 2020 säästyneiden rahojen siirtäminen tuleville vuosille on myös perusteltua.

Edellisen rahoituspäätöksen yhteydessä hanketta kehotettiin panostamaan toimintamallin ja sen tulosten viestimiseen. Hankkeen viestintäbudjetin osuuden laajentamista kehotettiin harkitsemaan seuraaville vuosille. Viestintäresurssin lisäämistä on huomioitu hankkeen budjetissa vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 § 49 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2022.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla”

Hankkeen toimenpiteet ovat osin aikataulullisesti myöhästyneet koronatilanteesta johtuen, mutta pääosin toiminta on käynnistynyt hyvin. Hankeajan pidentäminen ja vuodelta 2020 käyttämättä jäävän määrärahan siirtäminen vuodelle 2021 arvioidaan olevan perusteltua.

Väliraportin mukaan hankkeessa edistettävien innovatiivisten hankintojen eteneminen dokumentoidaan edellisessä rahoituspäätöksessä annettujen kehotusten mukaisesti. Lisäksi laaditaan innovatiivisia hankintoja käsittelevä opas kaupungin ja muiden toimijoiden käyttöön. Hankkeessa järjestetään keväällä 2021 myös seminaari tai muu tilaisuus, jossa kerrotaan hankkeessa saaduista opeista.

Business Finlandin kanssa on toistaiseksi käyty yksi keskustelu heidän mahdollisuuksistaan osallistua innovatiivisten hankintojen edistämisen rahoittamiseen. Hanketta kehotetaan jatkamaan keskusteluja Business Finlandin kanssa vuoden 2021 aikana.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian hanke ”Kansainvälistä kasvua”

Korona-epidemia on vaikuttanut hankkeeseen vahvasti, koska hankkeen toiminta on lähtökohtaisesti kansainvälistä ja liikematkailu on pysähtynyt. Hankkeen esittämä lisäaika ja vuodelta 2020 käyttämättä jääneiden rahojen siirtäminen vuodelle 2021 arvioidaan olevan perusteltua. Kansainvälisen toiminnan arvo korostuu koronan jälkeisessä maailmassa ja Helsingin tulee löytää parhaimmat toimintatavat tavoittaakseen elinkeinopoliittiset tavoitteensa kansainvälisten osaajien houkuttelussa ja Helsingin startup-ekosysteemin vahvistamisessa. Vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet ovat relevantteja myös 2021 ja on tärkeää, että hankkeen toiminta pystyisi jatkumaan, jotta uusia toimintamalleja päästään luomaan. Hankkeen tavoitteet ja toiminnot tukevat vahvasti kaupungin startup-kentän palautumista koronakriisistä.

Hanketta kehotetaan panostamaan erityisesti konkreettisiin ja mittataviin aktiviteetteihin ulkomaisten tiimien ja yritysten houkuttelussa Helsinkiin ja startup-yritysten kehittämis- ja etabloitumispalvelujen vahvistamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltava niin, että ne kansainvälisten aktiviteettien osalta täydentävät esimerkiksi Helsingin Business Hub Oy Ltd:n ja muun pääkaupunkiseudun ekosysteemin toimintaa. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on syytä tehdä vaikuttavuusanalyysi ja on pohdittava miten onnistuneita toimintamalleja voisi saada osaksi kaupungin perustoimintaa, kun hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yritykset-yksikön hanke ”NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut”

Elinkeinojaoston edellinen rahoituspäätös oli ehdollinen ja edellytti seurantajärjestelmän käyttöönottoa hankkeen asiakkaiden tulovirrasta ja tuloksista. Ehto on katsottu täyttyneeksi hankkeen alkuvaiheen osalta ja hanke on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hanketta kehotetaan kuitenkin kiinnittämään hankkeen tulosten seurantajärjestelmän implementointiin ja kehittämiseen vielä enemmän huomiota. Laadullista seurantatietoa ja palvelun hyödyllisyyttä pitää mitata järjestelmällisesti.

Vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltua. Rahaa on esitetty hankkeelle 17.8.2020 § 29 aluksi vuosille 2020–2021, jonka jälkeen hankkeen tarpeellisuutta tulee arvioida uudelleen suhteessa hankkeen tuloksiin ja koronakriisin aikaansaamaan tilanteeseen. Hankkeen pääpanos on oltava alkuvaiheen yrityksissä ja tiimeissä. Hankkeen tulee selvittää mahdollisuudet kutsua hankkeen ohjausryhmään korkeakoulu- ja startup-toimijoiden edustajia.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelun sekä kaupunginkanslia ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Jätkäsaari Mobility Lab”

Hankkeen vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen on perusteltua, koska hanke on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa vuonna 2020 käyttämättä jääneen rahoituksen siirtäminen vuodelle 2021 ja kohdentaminen kaupunkiympäristön toimialan älyliikenteen innovaatioita mahdollistaviin hankintoihin ja Forum Virium Helsingin nopeiden kokeilujen kehittämiseen älyliikenteen osalta on perusteltua. Toimenpiteillä hankkeessa päästään kokeilemaan uuden tyyppisiä ratkaisuja innovaatiotoiminnan edistämiselle kaupunkiorganisaatiossa ja niiden toimivuutta. Täydennykset vuoden 2021 hankesuunnitelmaan palvelevat hankkeen alkuperäisiä tavoitteita.

Elinkeinojaosto on 9.12.2019 § 50 siirtänyt ja sitonut hankkeen toteuttamiseen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle 199 960 euroa vuodelle 2021. Tästä osuudesta siirretään 53 052 euroa kaupunkiympäristön toimialalle. Summa lisätään kaupunkiympäristön toimialalle jo sidottuun rahoitusosuuteen, joka on 117 185 euroa. Elinkeino-osastolle jää 146 908 käytettäväksi vuonna 2021.
Hankkeessa kaupunginkanslialle myönnetyistä vuodelta 2020 käyttämättä jäävistä määrärahoista esitetään siirrettävän 139 923 euroa vuodelle 2021 niin, että 68 456 euroa osoitetaan Forum Virium Helsingille ja 50 233 euroa kaupunkiympäristön toimialalle. Lisäksi Forum Virium Helsingiltä jää 68 456 euroa käyttämättä vuonna 2020, joka siirretään vuodelle 2021 ja kaupunkiympäristön toimialalla jää 56 335 euroa käyttämättä, joka siirretään vuodelle 2021.

Vuoden 2021 aikana hankkeessa on erityisesi panostettava keskusteluihin kaupungin älyliikennetoiminnan kehittämisen resursoinnista ja organisoinnista jatkossa.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan RYA, asuntotuotanto Hekan hanke ”Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti”

Hanke on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti ja vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltua. Hankkeen pääpaino on vuosissa 2021 ja 2022.

Hanketta kehotetaan panostamaan tulosten ja oppien dokumentaatioon ja viestintään ja tuloksia on pyrittävä hyödyntämään kaupungin muissa rakentamishankkeissa. Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana -hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeessa tulee panostaa systemaattiseen yritysyhteistyöhön ja markkinavuoropuheluun uusien ratkaisujen löytämisessä ja jakaa oppeja toimintatavoista näissä, jotta kokemuksia voidaan hyödyntää laajemmin vastaavissa hankkeissa. Hankkeessa toiminnan on oltava avointa ja skaalautuvuuteen on panostettava.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 9.12.2019 §49 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuosille 2022 ja 2023.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapa-ajan toimialan kehittämispalvelut ja ICT-kehityksen hanke ”Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi”

Hanke sai vuodelle 2019 rahoitusta innovaatiorahastosta 205 760 euroa ja sille myönnettiin 214 512 euroa lisärahoitusta vuodelle 2020. Nyt hanke hakee lisärahoitusta 103 000 euroa vuodelle 2021. Ensi vuoden lisärahoituksen myöntäminen hankkeelle ei arvioida olevan perusteltua. Hanke ei ole riittävässä määrin toteuttanut sille asetettuja tavoitteita eikä lisärahoitus tuottaisi lisäarvoa innovaatiorahaston kriteerien näkökulmasta.

Hankkeessa ei ole syntynyt hankesuunnittelun yhteydessä luvattua liiketoimintaekosysteemiä. Liiketoimintaekosysteemissä pitäisi olla jonkinlainen sisään rakennettu liiketoiminta kuten ansaintaa, komissioita, rahan liikettä tai markkinointia. Sellaiset toiminnot puuttuvat Ahdista. Hankkeessa ei myöskään ole pystytty toteuttamaan teknistä resurssirajapintaa, jota käyttäen kaupalliset toimijat voisivat rakentaa palvelutarjoamaansa ja omaa liiketoimintaa. Ahdissa ei myöskään ole aloitettu alun perin tavoiteltua maksuliikennetoiminnallisuuden toteuttamista, mikä on digitaalisen palvelualustan perusominaisuuksia.

Ahdin tavoitteena on osaltaan edistää kaupungin merellistä strategiaa, jonka mukaan merelliset kohteet ovat helposti saavutettavissa ja merelliset tuotteet löytyvät digitaalisista kanavista. Tässä Ahti-hanke on onnistunut hyvin. Ahti-hankkeessa on lähdetty tunnistamaan ja vetämään yhteen Helsingin merellisiä palveluja. Ahti on kuitenkin nykyisessä muodossaan lähinnä käsin ylläpidettävä web-sivusto, joka listaa erilaisia merellisiä palveluita.

Hanke hakee asiasta kiinnostunutta yritystä, joka ottaisi haltuun Ahti-konseptin ja jatkaisi sen kehittämistä kohti varsinaista palvelualustaa. Jos kolmatta osapuolta ei löytyisi, niin kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, että sillä ei ole mahdollisuutta ottaa ylläpidollista omistajuutta pitkällä aikavälillä. Hanketta pyydetään selvittämään mahdollisuutta siirtää Ahdin tulokset MyHelsingin sivuston alle.

Helsingin kaupungin Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Stara eRetrofit”

Hanke on väliraportin tietojen mukaan toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti koronatilanteesta huolimatta. Aikataulut ovat joiltain osin viivästyneet ja vuodelta 2020 Staran käyttämättä jäävän hankerahoituksen siirtäminen vuodelle 2021 on perusteltua.

Hankkeelle siirrettiin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksellä 9.12.2019 § 50 vuodelta 2019 käyttämättä jäänyttä hankerahaa vuodelle 2021, niin että Forum Virium Helsingille siirrettiin enintään 16 900 euroa (siirtyi 15 757 euroa) ja Liikelaitos Staralle siirrettiin 11 650 euroa. Vuodelta 2020 Staralle esitetään siirrettäväksi vielä 44 317 euroa käytettäväksi vuonna 2021. Staralla on yhteensä käytettävissä 55.967 euroa vuonna 2021.

Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska rahoituksen saajat eivät harjoita liiketoimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hanke Health Capital Helsinki 2.0

Hanke on pääosin toteutunut hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeelle sidotun rahoituksen myöntäminen vuodelle 2021 on perusteltua.

Hanketta on aikaisempien rahoituspäätösten yhteydessä kehotettu konkreettisti määrittelemään, mitä hankkeen tavoitteiden toteuttamisen kannalta tarvittavat life science- ja terveysteknologia-alan liiketoiminnan kehittämispalvelut ovat ja mitkä tahot niitä tuottavat. Hankkeen tuli myös tiedostaa ja osaltaan koordinoida life science- ja terveysteknologia-alan kehittämiseen liittyvää toimintaa pääkaupunkiseudulla ja seurata miten toiminta kokonaisuudessaan tehostuu ja miten päällekkäistä työtä vähennetään. Hankkeen väliraportissa on avattu liiketoiminnan kehittämispalveluja ja annettu esimerkkejä hankkeen toiminnasta, joka vähentää päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa. Edellisten rahoituspäätösten kehotusten mukaista toimintaa ja seurantaa tulee jatkaa vuoden 2021 aikana.

Hanketta hallinnoiva Helsinki Business Hub Ltd Oy siirtyy vuoden 2021 alusta alkaen kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistukseen. Muutoksen mahdollisista vaikutuksista hankkeen toimintaan tulee olla yhteydessä innovaatiorahastoon.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 19.12.2019 §50 siirtää rahoitusta hankkeelle käytettäväksi vuonna 2022.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen saaja ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Inklusiiv ry:n hanke ”Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijänä”

Hanketoimet, kuten kampanjatoiminta ja tapahtumatuotanto, näyttäisivät lähteneen koronatilanteesta huolimatta hyvin käyntiin ja toiminta on pääosin hankesuunnitelman mukaista. Vuodelle 2021 sidotun rahoituksen myöntäminen hankkeelle on perusteltua.

Hanketta kehotetaan jatkossa raportoimaan toiminnastaan laajemmin ja täsmällisemmin, jotta toimenpiteiden onnistumista sekä niiden vastaanottoa kohde- ja sidosryhmien keskuudessa voidaan arvioida. Vuoden 2021 aikana hanketta kehotetaan keräämään asiakas- tai sidosryhmäpalautetta ja palautteen keruun menetelmiä ja tuloksia toivotaan avattavan nykyistä yksityiskohtaisemmalla tasolla.

Inklusiin ry:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhdistys ei harjoita taloudellista toimintaa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”Helsinki XR Center”

Hanke on raportin mukaan edennyt pääosin hankesuunnitelman mukaisesti koronatilanteesta huolimatta, joskin osa toiminnasta on toteutettu virtuaalisesti ja osa matkakuluihin, hankintoihin ja ostopalveluihin suunnatusta budjetista ei ole toteutunut. Hankkeen rahoittaminen vuonna 2021 on perusteltua. Myös hankkeen esittämien käyttämättä jäävien hankarahojen siirtäminen vuodelle 2021 ja siihen liittyvät budjettimuutokset arvioidaan olevan perusteltuja.

Hanketta kehotetaan jatkamaan XR Centerin palvelujen kehittämistä vielä vuoden 2021 aikana ja toiminnan rahoituksen jatkuvuuteen ja kumppaniyhteistyöhön on panostettava.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Väliraporttien arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet hankkeiden väliraportteja. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta ja sen vaiheesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on tarkasteltu hankkeiden toteutumista vuonna 2020 ja suunnitelmia tuleville vuosille suhteessa aikaisemmin hyväksyttyihin hankehakemuksiin, raportteihin ja rahoituspäätöksiin. Arvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Vuonna 2020 rahoitusta saaneet hankkeet jättävät erillisestä pyynnöstä innovaatiorahastolle koko vuotta kattavan taloudellisen loppuselvityksen keväällä 2021. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa. Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella.

Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita. Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Close

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.10.2020 § 36

17.08.2020 Ehdotuksen mukaan

08.06.2020 Ehdotuksen mukaan

23.03.2020 Ehdotuksen mukaan

09.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 15.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Ask for more info

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Attachments

2. Helsingin älykäs tietomalli väliraportti
3. Fiksu Kalasatama väliraportti
4. Fiksu Kaupunki väliraportti
5. 3AMK ES Alliance väliraportti
6. Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi väliraportti
7. Helsinki yritysten kehitys- ja kokeilualustana väliraportti
8. Innovatiivisten hankintojen edistäminen väliraportti
9. Kansainvälistä kasvua väliraportti
10. NewCo Accelerator väliraportti
11. Jätkäsaari Mobility Lab väliraportti
12. Heka Kalasatama Kaljaasi Fortunakatu energiapilotti väliraportti
13. Ahti väliraportti
14. Stara eRetrofit väliraportti
15. Health Capital Helsinki väliraportti
16. Helsinki monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden globaalina edelläkävijänä väliraportti
17. Helsinki XR Center väliraportti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.