Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

HEL 2019-009970
More recent handlings
Case 9. / 696 §

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat Helsingin kaupungin eettiset periaatteet.

Kaupunginhallitus kehottaa toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johtavia viranhaltijoita huolehtimaan siitä, että nyt hyväksyttävät eettiset periaatteet käsitellään työyhteisöissä vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä.

Close

Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista päätettiin edellisen kerran valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman hyväksymisen yhteydessä (Kvsto 24.4.2013 § 122).

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 (Kvsto 27.9.2017 § 321) painotusten, toimenpanon ja toimintaympäristön muutosten myötä myös eettisiä periaatteita on ollut tarpeen uudistaa. Uudistetut eettiset periaatteet kiinnittävät huomiota kaupunkistrategian edellyttämän uuden toimintakulttuurin eettiseen ulottuvuuteen. Eettiset periaatteet ovat osa kaupunkistrategian toimeenpanoa.

Eettisissä periaatteissa todetaan muun muassa kaupungin palvelutehtävä ja se, että pyritään jatkuvasti toimimaan hieman paremmin. Toiminta perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tietoja käsitellään huolellisesti ja järjestelmät turvataan. Kaupungin toiminnassa ei sallita henkilökohtaisen edun tavoittelua, väärinkäytöksiä tai rikollista toimintaa. Monimuotoisuus on kaupungin vahvuus ja jokainen voi olla oma itsensä. Työpaikoilla ei sallita minkäänlaista syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää. Kaikkialla Helsingissä on hyvä elää ja asua elämän alusta elämän loppuun asti. Rakennamme kaikki eettistä toimintakulttuuria.

Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita on valmisteltu kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän (kansliapäällikön asettama 26.3.2018 § 77) ohjauksessa. Eettiset periaatteet ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa, jolla varmistetaan, että kaupungin toiminta on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista. Sillä, että Helsingin eettiset periaatteet tunnetaan hyvin, voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi väärinkäytösriskeihin.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 20.5.2019 Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita.

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ja ohjaavat heidän toimintaansa koko kaupunkikonsernissa. Esimiehet vastaavat siitä, että eettiset periaatteet saatetaan henkilöstön tietoon työyhteisöissä.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymässä (17.6.2019 § 69) Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa todetaan, että tytäryhteisössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin eettisiä periaatteita.

Eettiset periaatteet kohdistuvat ohjeena jokaiseen työntekijään, viranhaltijaan ja luottamushenkilöön yksilönä. Jokainen on yksilönä vastuussa eettisestä toiminnasta ja työtä koskevien ohjeiden, säädösten ja lakien noudattamisesta. Kaupunkiorganisaation vastuulla on, että eettisten periaatteiden, lakien ja ohjeiden noudattaminen on helppoa. Eettisten periaatteiden, ohjeiden ja normien tulee olla selkeitä ja helposti löydettävissä.

Eettisten periaatteiden ja niiden käsittelyn tarkoitus työyhteisöissä on myös kiinnittää huomiota ja nostaa keskusteluun työn eettinen kuormittavuus. Keskustelemalla eettisesti vaikeista ja joskus ristiriitaisistakin asioista, voidaan löytää keinoja työn eettisen kuormittavuuden keventämiseen. Eettisesti vaikeita ja ristiriitaisia kysymyksiä ei tule kenenkään jäädä yksin miettimään, vaan vaikeat asiat on tärkeä tuoda yhteiseen käsittelyyn.

Työn eettinen kuormittavuus tulee esille myös Työterveyslaitoksen johtamassa Kunta10-tutkimuksessa, jossa selvitetään henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehittymistä. Helsingin kaupungin vuoden 2018 tuloksissa (kaupunginkanslia, liikelaitokset ja toimialat) työn eettinen kuormittavuus näkyy siten, että noin puolet vastanneista (49 %) ilmoittaa, että ”joutuu usein pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita”. Yli 11 prosenttia vastanneista ilmoittaa, että ”joutuu usein toimimaan sääntöjen ja normien vastaisesti”. Yli 17 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että ”joutuu usein toimimaan omien arvojen vastaisesti”. Näihin tuloksiin on syytä kiinnittää tarkemmin huomiota.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johtavat viranhaltijat huolehtivat siitä, että eettiset periaatteet käsitellään työyhteisöissä vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä. Eettisten periaatteiden käsittelyn ja viestinnän arviointi tehdään kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmässä syksyllä 2020.

Kaupunginkanslian konserniohjaus tiedottaa tytäryhteisöjä uudistetuista Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista.

Kaupunginkanslia varmistaa, että eettiset periaatteet löytyvät helposti sekä Helmestä, konserniyhteisölle tarkoitetusta Tyyne-intrasta, että kaupungin Internet-sivuilta. Lisäksi kaupunginkanslia valmistelee materiaalit, jotka tukevat työyhteisöjä eettisten periaatteiden käsittelyssä. Tavoite on, että eettisiä periaatteita tukevat materiaalit toimivat siten, että eettiset periaatteet ovat jatkossa osa Helsingin kaupungin työntekijöiden arkea muun muassa johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä koulutuksissa, rekrytoinneissa ja perehdytyksessä. Kunta10-tutkimuksessa seurataan työn eettisen kuormittavuuden kehitystä ja tehdään tarvittaessa toimenpiteitä asiaan vaikuttamiseksi.

Close

This decision was published on 14.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09 310 36117

juha.kesanen@hel.fi