Toimivallan siirtäminen tarkastuslautakunnalta puheenjohtajalle tai viranhaltijalle

HEL 2019-010050
More recent handlings
Case 6. / 92 §

Tarkastuslautakunnan toimivallan siirtäminen tarkastusjohtajalle henkilörekistereitä koskevissa asioissa

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan puolesta rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista, rekisteröidyn informoinnista, tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta ja muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä, tietojen arkistoinnista samoin kuin rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä päättää tarkastusjohtaja.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti kumota 18.5.2017, 54 § tekemänsä päätöksen tarkastuslautakunnan toimivallan siirtämisestä henkilörekisteriasiassa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut sovellettavaksi 25.5.2018 lukien. Kansallinen tietosuojalaki(1050/2018) on tullut voimaan 1.1.2019.

Tarkastuslautakunta on tarkastustoimen henkilörekisterien rekisterinpitäjä, koska rekisterit koskevat ko. toimialaa. Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan lautakuntien rekisterinpitäjän oikeudet on suositeltavaa siirtää toimialan viranhaltijoille, jotta rekisterinpidon käytännön hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Henkilötietoja käsitellään laajalti kaupungin hallinnossa sekä kaupungin asiakkaiden että henkilöstön osalta. Useimpien kaupungin tehtävien hoito edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä ja arkaluonteisia. Toimintaa ohjaavat yleislakeina EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki (1050/2018), ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Close

This decision was published on 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi