Valtuustaloite, kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistaminen

HEL 2019-010083
More recent handlings
Case 5. / 47 §

V 12.2.2020, Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Risto Rautava ja 25 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettuihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu perustason palvelujen parantaminen.

Kaupunginhallitus viittaa Kokoomuksen valtuustoryhmän Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista koskevaan ryhmäaloitteeseen (HEL 2019-010085) esittämäänsä vastaukseen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 290

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi:

”Kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena terveysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kymmeneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 loppuun mennessä.

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokautta. Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin alle 20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää pikaisesti, miten kiireettömän hoidon jonojen purku on saatu hoidettua muissa kunnissa ja ottaa käyttöön samanlaisia ratkaisuja kiireettömään hoitoon pääsyssä myös Helsingin terveysasemilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotusaikojen lyhentäminen lääkärin vastaanotolle muissa kunnissa on pitkälti perustunut lääkärivajeen korjaamiseen ja toisaalta samojen toimintamallien käyttöönottoon, joita Helsinki on jo toteuttanut tai toteuttamassa.

Helsingin terveysasemat ottivat käyttöön suoraostosetelin helmikuussa 2019 ja palvelusetelin lokakuussa 2019 lääkärin vastaanottojen tarjoamiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelejä tarjotaan satoja viikossa, mutta se ei vielä valitettavasti näy merkittävästi T3-luvuissa (osin T3 laskentatavan takia), vaikka ne parantavatkin asiakkaiden hoitoon pääsyä.

Merkittävä ongelma on terveysasemien ja lasten- ja nuorten lääkäripalvelujen lääkärivaje. Tämä näkyy sekä täyttämättöminä vakansseina että laskennallisena matalana vakanssien täyttöasteena, joka on merkittävä. Lokakuussa 2019 laskennallinen täyttöaste oli 80,4 prosenttia, eli 381:stä lääkäristä puuttuu 74,55 lääkäriä sijaisten ja työvoiman rekrytointiongelmien takia.

Erityisesti sijaisten saanti on heikentynyt vuoden 2019 aikana. Tästä ja aiempiin vuosiin verrattuna kasvaneesta lääkärivajeesta huolimatta palvelusuoritteet eivät ole onneksi vähentyneet samassa suhteessa. Tämä kertoo yksiselitteisesti toiminnan tehostumisesta ja tuottavuuden kasvusta olemassa olevin resurssein.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaikutus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seurantatiedoin.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ja hyödyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita ensimmäisinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Helsinki kehittää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- ja hyvinvointiarvio -työkalua. Työkalulla kyetään arvioimaan asukkaita asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdistamaan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleville henkilöille.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen@hel.fi

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen@hel.fi
Close

This decision was published on 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi