Valtuustoaloite, kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostaminen

HEL 2019-010084
More recent handlings
Case 16. / 67 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja ja muita ikääntyneiden palveluja kehitetään nykyisin kokonaisuutena. Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Tavoitteena on, että kotona asuminen on mielekästä mahdollisimman pitkään.

Ikääntyneiden toimintakykyä vahvistetaan mm. Stadin ikäohjelman ja Helsingin liikkumisohjelman mukaisesti. Liikkumissopimus tehdään kotihoidossa olevien asiakkaiden kanssa. Palvelut voidaan järjestää myös moniammatillisesti kuntouttavan arviointijakson tai tehostetun kotikuntoutuksen aikana. Lisäksi voidaan järjestää kuntouttavaa päivätoimintaa ja intensiivikuntoutusta sekä etäkuntoutusta digitaalisesti.

Kuntoutuksen palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palveluketjun kaikissa vaiheissa. Palvelut ovat myös omaishoitoperheiden käytössä.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on toimialan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 42

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Close

This decision was published on 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi