Asemakaavan muutos, Paloheinä tontti 34168/3, Välitalontie 71, asemaavan numero 12675, Kiinteistö Oy Helsingin Välitalontie 71

HEL 2019-010157
More recent handlings
Case 2. / 549 §

V 25.8.2021 Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen (12675)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 26.1.2021 päivätyn piirustuksen nro 12675 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee Länsi-Pakilassa, Pakilantien varren tuntumassa, lähellä Tuomarinkylän (Paloheinä) kaupunginosan rajaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa varastotontin käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen ja kolmikerroksisen kerrostalon ja kolmen kaksikerroksisen rivitalon rakentamisen tontille. Länsi-Pakilan tieverkoston kehittämisen takia kapea alue tontin eteläreunasta liitetään katualueeseen. Asemakaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää tontilla olemassa olevien toimitilarakennusten purkamista.

Asemakaavamuutoksessa muodostuu uutta asuntokerrosalaa
3 350 k-m2. Muutoksessa poistuu varastotontin kerrosalaa 4 933 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 84 asukasta. Laskennallinen tehokkuus asuinrakennusten korttelialueella on e = 0,70

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan suunniteltava alue on osittain asuntovaltaista aluetta A3 ja asuntovaltaista aluetta A4, joten kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Asemakaavamuutos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.11.2014 hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee pientaloalueella ja se on käytöltään muokkautunut vuosien saatossa varastotoiminnasta toimitilatoimintoihin. Tontilla sijaitsee kaksi rakennusta, joiden viralliset käyttötarkoitukset ovat kauppavarasto sekä muut teollisuuden tuotantorakennukset. Rakennukset on toteutettu niin, että ne hahmottuvat yhdeksi rakennusmassaksi. Korkeimmat osat rakennusryhmästä ovat kaksikerroksisia. Nykyinen toimitilakäyttö ei liity olemassa olevaan toimitila-alueeseen eikä se ole pientaloalueen keskellä luonteva.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1960. Asemakaavan mukaan tontin käyttötarkoitus on varastotontti.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Mankäyttösopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 17.5.2021 § 32. Sopimus on allekirjoitettu 14.6.2021.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto. HSY ilmoitti ettei kaavamuutos edellytä vesihuoltolinjojen lisärakentamista.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei saatu kirjallisia mielipiteitä. Asukastilaisuudessa saadut kommentit on huomioitu kaavatyössä siten, että rivitalojen rakentamisaloja ei osoiteta lähelle tontin itärajaa ja lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa kasvillisuusvyöhykkeen sen itärajalle.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 26.10.– 24.11.2020, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Siinä esitetty huomautus kohdistui lintujen elinolosuhteiden huomioon ottamiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy ja HSY. Esitetyt huomautukset kohdistuivat sähköverkkoon siten, ettei rakentaminen vaadi uutta muuntamoa mutta haltijan on irtisanottava liittymäsopimus kirjallisesti ennen purkutöiden aloittamista.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 26.01.2021 § 31

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 26.1.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12675 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34168 tonttia 3 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen.  Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Kiinteistö Oy Helsingin Välitalontie 71 ; 
      5 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ann Charlotte Roberts. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 48

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12675 pohjakartan kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12675
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 28/2020
Pohjakartta valmistunut: 1.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 20.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi