Nimeämispyyntö, jäsenen nimeäminen hallitukseen, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

HEL 2019-010278
More recent handlings
Case 4. / 94 §

Varsinaisen jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Anna-Maria Rajalan (Vihr.) valittavaksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen sääntöjen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuokraamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta. Alueet voivat myös sijaita yhdistyksen varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella.

Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin ja se koostuu tällä hetkellä 34 kuntaedustajasta ja 5 tukijäsenten edustajasta.

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan valtuuskunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi hallitus.

Valtuuskunta valitsee hallitukseen 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan 5 §:ssä olevan kuntaryhmittelyn pohjalta:

Asukasluku Jäseniä
Yli 400 000 4
150 000 – 399 999 4
25 000 – 149 999 3
Alle 25 000 5
Yhteensä 16

Kullakin jäsenellä on hallituksessa yksi ääni.

Lisäksi valtuuskunta voi nimetä hallitukseen tukijäsenten joukosta kaksi asiantuntijajäsentä ja näille varajäsenet. Asiantuntijajäsenillä on kokouksissa puheoikeus.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksessa puheoikeus.

Helsingin kaupungilla on em. kokokategorioiden perusteella oikeus nimetä yhdistyksen hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Helsingin nimeämä yhdistyksen hallituksen varsinainen jäsen Johanna Sydänmaa (Vihr.) on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimetä uusi varsinainen jäsen.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi