Hankinta, mainosvitriinien uusiminen, Ratikkamuseo ja Sofiankatu, Helsingin kaupunginmuseo

HEL 2019-010292
More recent handlings
§ 8

Helsingin kaupunginmuseon Ratikkamuseon ja Sofiankadun mainosvitriinien uusiminen

Museonjohtaja

Päätös

Museonjohtaja päätti tilata City-Air Oy:ltä Ratikkamuseon ja Sofiankadun mainosvitriinien uusimistyön hintaan 43 950€ (alv. 0 %). Tilaus sisältää Ratikkamuseon kaksiosaisen mainosvitriinin ja Sofiankadun viisi julistevitriiniä sekä niiden asennuksen ja sähköistyksen.

Päätöksen perustelut

Ratikkamuseon edustalla ja Sofiankadun varrella sijaitsevat museon mainosvitriinit ovat erittäin huonokuntoisia ja elinkaarensa päässä, joten ne on uusittava.

Tarjouksia pyydettiin seuraavilta firmoilta: Vantaan peltisepät, Pelti- ja rautatyö, Perkiön pelti, Jussin peltipaja Oy, Peltityöt Vihnusvuori, City-Air Oy, Veljekset Naakka Oy, Stara, Lohjan Hitsauspalvelu Oy ja Linnametalli Oy. Näistä Stadin sopimustoimittajia ovat: Vantaan peltisepät, Pelti- ja rautatyö, Perkiön pelti, Jussin peltipaja, Peltityöt Vihnusvuori, City-Air, Veljekset Naakka.

Tarjoukset saatiin vain City-Airilta ja Staralta. Koska Stara ei pystynyt takaamaan toimitusta vuoden 2019 aikana, päädyttiin tilaamaan työ City-Airilta.

This decision was published on 04.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jari Karhu, yleisöpalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 64198

jari.karhu@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Merisalo
museonjohtaja