Kokoonpanon muutos, Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit, hallituksen täydentäminen

HEL 2019-010324
More recent handlings
Case 10. / 100 §

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen täydentäminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa tulevassa yhtiökokouksessa ehdottamaan lakimies Leena Alhonnoroa hallituksen jäseneksi johtava kaupunginasiamies Nina Toivosen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15.300 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää.

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %.

Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 2 vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsen Nina Toivonen eroaa hallituksen jäsenyydestä 1.12.2019 alkaen opintovapaan johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituk-sen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin

Close

This decision was published on 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi