Hankinta, draamapedagoginen ohjelmakokonaisuus, kaupunginmuseo

HEL 2019-010388
More recent handlings
§ 9

Draamapedagogisen ohjelmakokonaisuuden hankinta, kaupunginmuseon Mieliala-näyttely

Museonjohtaja

Päätös

Museonjohtaja päätti tilata Hakasalmen huvilan Mieliala-näyttelyyn yläkouluille, lukioille ja 2. asteen oppilaitoksille kohdennettavaa suomen- ja ruotsinkielistä draamapedagogista ohjelmaa Föreningen för Drama och Teater rf:ltä eli DOT ry:ltä hintaan 22.460,00 euroa (ALV 0 %).

Projektin työryhmään kuuluu kaksi näyttelijää/draamapedagogia sekä käsikirjoittaja/ohjaaja Anne Sandström. DOT ry vastaa aineiston keruusta, ohjelman suunnittelusta, käsikirjoituksesta, esitysten harjoituksista, pukusuunnittelusta ja -vuokraamisesta, rekvisiittahankinnoista, esitystekniikan vuokraamisesta ja ohjelman toteutuksesta 24.2.–27.3. 2020.

Päätöksen perustelut

DOT ry on draamapedagogeista, näyttelijöistä, opettajista, ohjaajista ym. teatterin ja koulutuksen parissa työskentelevistä henkilöistä koostuva yhdistys, joka järjestää esityksiä, jatkokoulutusta ja räätälöityjä ohjelmia kouluille, teattereille, museoille ja muille organisaatioille. Yhdistyksen valinta on tehty taiteellisin ja kielellisin perustein sekä nojautuen aikaisempaan hyvään yhteistyöhön. Muun muassa yleiset kulttuuripalvelut, kaupunginmuseo, ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat 2000-luvun alusta asti tehneet yhteistyötä DOT ry:n kanssa.

Mieliala-näyttelyn on kuratoinut fil.tri ja kirjailija Anna Kortelainen yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon ja HAMin kanssa. Näyttely avaa täysin uuden näkökulman sotavuosien Helsinkiin. Vuosina 1939–1945 kaupungin ilme ja henkinen ilmapiiri muuttuivat radikaalisti. Näyttely avautuu samaan aikaan kahdessa eri museossa. Kaupunginmuseon Hakasalmen huvilassa keskitytään siihen, miten sota vaikutti kaupunkilaisten arkeen ja miten sota näkyi kaupunkikuvassa. Kertojaääninä toimivat helsinkiläisten siviilien sodanjohdolle laatimat salaiset mielialaraportit.

Yläkouluille suunnatun osallistavan draaman avulla voidaan esim. havainnollistaa mielialatiedustelijoiden työtä, sotalasten ja kulttuuriaarteiden evakuointia sekä pommitusten jälkien raivaamista. Menneisyydestä nousee monia nykyisinkin ajankohtaisia kysymyksiä kuten pakolaisuus, tiedon luotettavuus, keinottelu, kulttuurin merkitys jne.

This decision was published on 04.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Finnilä, tiimivastaava, oppiminen ja hyvinvointi-tiimi, puhelin: 09 310 36632

anna.finnila@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Merisalo
museonjohtaja