Tutkimuslupa, Tutkimus peruskoulun opettajien ammattietiikasta ja oppimiseen liittyvistä uskomuksista

HEL 2019-010394
More recent handlings
§ 83

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-010394

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 30.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen tutkimukseen, joka toteutetaan Helsingin ja Tallinnan yliopistojen yhteistyönä. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia Suomen ja Viron peruskoulun opettajien ammattietikkaa sekä oppimiseen liittyviä uskomuksia. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin opettajan työn eettinen luonne ja oppimiseen liittyvät uskomukset ilmenevät peruskoulujen opettajien keskuudessa niin Suomessa kuin Virossa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edistämistä opettajan työn kautta.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta ja aineistonkeruusta Suomessa ja Virossa:

1) Kyselyaineisto. Vertaillaan Suomen ja Viron peruskoulun opettajien ammattietiikkaa sekä oppimiseen liittyviä uskomuksia. Tavoitteena kerätä yhteensä 500-600 peruskoulun opettajan vastaukset anonyymillä sähköisellä kyselyllä. Vastaamiseen kuluu n. 20min.
2) Haastatteluaineisto. Syvennytään aiheeseen tarkoituksena ymmärtää opettajien ajattelun ja toiminnan perustaa sekä löytää mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia maiden välillä. Aineisto kerätään haastattelemalla vapaaehtoisia opettajia molemmissa maissa.

Helsingissä kyselyaineisto kerätään syksyllä 2019 10 peruskoulussa. Haastattelut toteutetaan vuoden 2020 aikana. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan 2019-2022 hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä 31.12.2022 Tampereen yliopiston Tietoarkistoon.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 8.11.2019-30.12.2020.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 04.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 22174

elina.vismanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.