Varhaiskasvatusyksikön nimeäminen, varhaiskasvatusyksikkö Lapinmäki-Pensselin nimeäminen varhaiskasvatusyksikkö Lapinmäeksi

HEL 2019-010469
More recent handlings
§ 84

Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, varhaiskasvatusyksikkö Lapinmäki-Pensselistä varhaiskasvatusyksikkö Lapinmäeksi ja Kangaspelto-Pensseliksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa 1.11.2019 lukien Lapinmäki-Pensselin varhaiskasvatusyksikkö Lapinmäeksi, osoitteessa Kangaspellontie 6, Helsinki 00350.

Lisäksi toimialajohtaja päätti varhaiskasvatusyksikkö Kangaspelto-Pensselin 1.11.2019 alkaen, osoitteessa Taavetinkuja 11, Helsinki 00300.

Päätöksen perustelut

Kasvatus ja koulutuslautakunnassa 22.10.2019 esitetään perustettavaksi varhaiskasvatusyksikkö Kangaspelto. johon päiväkoti Pensseli, osoitteessa Taavetinkuja 11, Helsinki 00300 liittyy. Tässä yhteydessä jää varhaiskasvatusyksikkö Lapinmäki.

This decision was published on 31.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 69628

keijo.raikkonen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja