Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen opinto-ohjaajan virka, työavain 5-3251-19

HEL 2019-010500
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen opinto-ohjaajan virka, työavain 5-3251-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaajaksi Kampus 3, Prinsessantielle määräaikaiseen virkasuhteiseen opinto-ohjaajan tehtävään valtiotieteen maisterin **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.6.2018, § 1) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta määräaikaiseen olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana ajalla 23.08.2019- 06.09.2019 opinto-ohjaajan määräaikainen tehtävä ajalle 16.09.2019 - 31.07.2020. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-3251-19. Määräaikaan 06.09.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki kaksitoista (12) henkilöä. Hakijoista kuusi (6) henkilöä täyttää opinto-ohjaajan viralle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 28.12.2017) opinto-ohjaajaa koskevien 15 §:n ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Virkasuhteen palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Haastatteluun kutsuttiin kuusi (6) henkilöä. ********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot.

Lisäksi hän on suorittanut Sosionomin tutkinnon (AMK). Hänellä on hyvää ja tuoretta kokemusta nuorten ohjaamisesta yläasteelta sekä kokemusta nuorten työvoimaneuvojan (koulutusneuvoja) tehtävässä. Hänellä on monipuolista työkokemusta eri ikäisten monikulttuuristen ja erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ohjaamisesta. Hänellä on erinomaiset tiedot jatkokoulutus- sekä työskentelymahdollisuuksista Helsingissä.

This decision was published on 14.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sirpa Villa, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 22686

sirpa.villa@hel.fi

Decisionmaker

Christina Pelli
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3