Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Tmi Juha Hasunen

HEL 2019-010535
More recent handlings
§ 49

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Tmi Juha Hasunen/K-Market Östersundom ja K-Market Vesala

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Tmi Juha Hasunen, Kraputie 2, 00890 Helsinki
y-tunnus 2529903-7

Elintarvikehuoneisto

K-Market Östersundom, Kraputie 2, 00890 Helsinki
K-Market Vesala, Rekipellontie 2, 00940 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikönpäällikön määräys

K-Market Östersundom ja K-Market Vesala

1. Huoneistot ja kalusteet on siivottava

K-Market Östersundom

2. Siivousvälinetila on siivottava ja välineet on säilytettävä asianmukaisesti

3. Käsienpesupisteet on varusteltava asianmukaisesti

4. Irtomyynnissä olevien elintarvikkeiden pakkausmerkinnät on oltava kirjallisena

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohtien 1-4 osalta 9.12.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

K-Market Östersundomiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 4.10.2019. Tällöin on havaittu vakavia puutteita siivousvälinetilan ja huoneiston muiden tilojen puhtaanapidossa sekä kylmäkalusteiden puhtaudessa, myynnissä olevien kalojen ja jauhelihan myyntilämpötiloissa, helposti pilaantuvien leipomotuotteiden myynnissä, käsienpesupisteiden varustelussa, tilojen kunnossapidossa, pakkausmateriaalien säilyttämisessä sekä irtomyynnissä olevista elintarvikkeista annettavissa tiedoissa. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi heti ja tilojen kunnossapidosta on annettava selvitys vuoden 2019 loppuun mennessä. (Liite 1 Tarkastuskertomus 4.10.2019). K-Market Vesalaan on tehty tarkastus valituksen johdosta 9.10.2019. Tällöin on havaittu vakavia puutteita siivousvälinetilan ja huoneiston takatilan puhtaanapidossa, käsienpesupisteiden varustelussa, jätteiden poistamisessa myymälästä sekä irtomyynnissä olevista elintarvikkeista annettavissa tiedoissa. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi heti. (Liite 2 Tarkastuskertomus 9.10.2019).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 11.10.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3 Tmi Juha Hasusen kuuleminen 11.10.2019)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että huoneistojen lattiat on puhdistettu 5.11.2019 mennessä ja samalla on tehty suursiivous. Viimeistään viikolla 45 käsienpesupisteiden varustelu on kunnossa. Muut epäkohdat on korjattu. (Liitteet 4-6 Tmi Juha Hasusen vastine 24.10.2019)

Päätöksen perustelut

Vastineen jälkeen K-Market Östersundomiin ja K-Market Vesalaan on tehty tarkastus 14.11.2019, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu (Liite 7 Tarkastuskertomus K-Market Östersundom 14.11.2019 ja Liite 8 Tarkastuskertomus K-Market Vesala 14.11.2019).

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Tmi Juha Hasunen ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Tmi Juha Hasunen ei ole itse ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3 §:n mukaan elintarvikehuoneiston tulee olla asianmukaisella tavalla erotettu tiloista tai toiminnoista, jotka voivat vaarantaa tai heikentää elintarvikehuoneistossa käsiteltävien elintarvikkeiden hygieenisen laadun. Elintarvikehuoneistossa on oltava erillinen ja asianmukaisesti varustettu tila siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten. Elintarvikehuoneistossa on oltava henkilökunnalle asianmukaisesti varustettu käymälä ja pukeutumistila. Tmi Juha Hasusen K-Market Östersundomissa on likainen siivousvälinetila. K-Market Östersundomissa ja K-Market Vesalassa pukeutumistilat ovat epäjärjestyksessä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liitteen II luvun I mukaan 1. Elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa.
2. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:
a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;
b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille;
c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan; ja
d) elintarvikehuoneistoissa on tarvittaessa asianmukaiset kapasiteetiltaan riittävät lämpötilavalvotut käsittely- ja varastointiolosuhteet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa, ja huoneistot on suunniteltu siten, että lämpötilaa voidaan valvoa ja että se voidaan tarvittaessa kirjata muistiin.
4. Tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista.
Tmi Juha Hasusen K-Market Östersundomin siivousvälinetila ja takatilan kylmäkaluste olivat likaiset. Käsienpesupisteiden varusteluissa oli puutteita. K-Market Östersundomin ja K-Market Vesalan takatiloissa oli pinttynyttä likaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 6 §:n mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista on elintarvikkeen luovutuspaikassa annettava loppukuluttajalle tieto kaikista elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä ja lopullisessa elintarvikkeessa edelleen jossain muodossa olevista ainesosista, jotka ovat elintarviketietoasetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamia allergioita ja intoleransseja aiheuttavia aineita tai tuotteita. Ainesosat on ilmoitettava elintarvikkeen nimellä niin, että käy ilmi elintarviketietoasetuksen liitteessä II mainitun aineen tai tuotteen nimi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 7 §:n mukaan pakkaamattomasta elintarvikkeesta on vähittäismyyntipaikassa annettava loppukuluttajalle 6 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:
1) elintarvikkeen nimi;
2) elintarvikkeen ainesosat siten kuin elintarviketietoasetuksessa säädetään tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla;
3) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin elintarviketietoasetuksessa tai sen nojalla säädetään tai siten kuin muussa Euroopan Unionin lainsäädännössä säädetään;
4) tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet.

Lisäksi pakkaamattomasta ruokaleivästä on vähittäismyyntipaikassa annettava suolan määrä. Suolan määrä ilmoitetaan painoprosentteina valmistushetkellä tai siten kuin ravintoarvo-merkinnästä elintarviketietoasetuksessa säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 8 §:n mukaan edellä 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava loppukuluttajalle kirjallisesti elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla selkeällä tavalla. Edellä 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot voidaan 1 momentissa säädetystä poiketen antaa suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa ja selkeässä esitteessä tai taulussa tai muulla vastaavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta tai että tiedot ovat kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai elektronisessa muodossa ennen ostopäätöksen tekoa ilman ylimääräisiä kustannuksia; ja tiedot ovat kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisten helposti saatavilla.

Tmi Juha Hasusen K-Market Östersundomissa oli puutteita pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöissä. Asiakkaille ei ollut ilmoitettu allergeeneja, eikä tietoja ollut saatavilla kahdesta tuotteesta pyydettäessä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tarkastuskertomus K-Market Östersundom 4.10.2019
Tarkastuskertomus K-market Vesala 9.10.2019
Tmi Juha Hasusen kuuleminen 11.10.2019
Tmi Juha Hasusen vastine 24.10.2019
Tarkastuskertomus K-Market Östersundom 14.11.2019
Tarkastuskertomus K-market Vesala 14.11.2019.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle (834/2014) 6 §, 7 §, 8 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, (Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Tmi Juha Hasuselle.

This decision was published on 21.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pirkko Hokkanen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31527

pirkko.hokkanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 4.10.2019 K-Market Östersundom
2. Tarkastuskertomus 9.10.2019 K-Market Vesala
3. Tmi Juha Hasunen/K-Market Östersundomin ja K-Market Vesalan kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, allekirjoitettu
4. Vastine 24.10.2019, saate
5. Vastine 24.10.2019
6. Vastine 24.10.2019, liite, kaavaehdotus
7. Tarkastuskertomus K-Market Östersundom 14.11.2019
8. Tarkastuskertomus K-Market Vesala 14.11.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.