Hankerahoitus, EU-rahoitushaku, 6Aika -hanke Carbon neutral tourism through smart solutions

HEL 2019-010663
More recent handlings
§ 16

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikölle enintään 221 184 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions” (projektinumero 109800100303) kustannusten maksamiseen. Määräraha sisältää Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettavan kuntaosuuden 57 319 euroa (projektinumero 10980010030303). Myönnetylle määrärahalle saadaan valtion ja EU:n tukea arviolta yhteensä enintään 109 790 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions -hankkeen tavoitteena on kehittää datapankki, jonka avulla matkailun kestävyyttä mitataan ja syntynyttä dataa jaetaan laajasti. Helsinki osallistuu hankkeeseen päätoteuttajana sekä kuntarahoittajana. Osahankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen ”6Aika: Carbon neutral tourism through smart solutions” hakemuksen päätöksellään 18.10.2019 § 195 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 3.3.2020 hankekoodilla A75862.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2021 ovat 163 865 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan kuntaosuutta Forum Virium Helsinki Oy:lle enintään 57 319 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 109 790 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 899 423 euroa, josta EU-tuen ja valtion osuus on 602 614 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 231 949 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 155 406 euroa ja Helsingin kaupungin omarahoitus 76 543 euroa. Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettava kuntaosuus on enintään 105 766 euroa hankkeen toteutusajalta 2020–2021. Helsingin osahankkeen kustannukset ja niitä vastaavat tuet sekä maksettava kuntaosuus tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Partnereille välitettävät tukiosuudet kirjataan taseeseen eivätkä vaikuta keskitetyn määrärahan talousarviokohtaan. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Ennen viimeistä kuntaosuuden maksamista tulee Forum Virium Helsinki Oy:n toimittaa kaupungille selvitys osahankkeensa toteutuneista kustannuksista.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 25.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Hyväksytty hankehakemus 6Aika Carbon neutral tourism
2. Päätös 6Aika Carbon neutral tourism

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.