Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, 56 § ja 59 §, Lihakonttori Oy

HEL 2019-010682
More recent handlings
§ 46

Elintarvikelain 55, 56 ja 59 pykälien mukainen päätös, Lihakonttori Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Lihakonttori Oy, Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki, y-tunnus 2027790-4

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

Päätös koskee Lihakonttori Oy:n liha-alan laitoksen pakkasvarastossa olevia naudanlihoja ja taikinapalloja, jotka ovat vanhentuneita (naudanliha) ja puutteellisesti merkittyjä (taikinapallot).

1. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää väliaikaiseen kieltoon asetettujen elintarvikkeiden kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarvikkeita ei voida muuttaa elintarvikemääräysten
mukaiseksi, elintarvikkeet tulee hävittää tai käyttää muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeena 29.11.2019 mennessä.

2. Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden jäljitettävyys tulee varmistaa kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Laitos ei saa vastaanottaa elintarvikkeita ilman, että niitä seuraa elintarvikkeisiin yhdistettävissä olevat kaupalliset asiakirjat. Elintarvike-erät tulee olla merkitty niin, että elintarvike-erät ja kaupalliset asiakirjat ovat yhdistettävissä toisiinsa.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohdan 1 osalta 29.11.2019 mennessä ja kohdan 2 osalta välittömästi.

Lihakonttori Oy:n tulee ilmoittaa kirjallisesti ympäristöpalveluihin, mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy kyseisten tuotteiden suhteen. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia. Toimenpiteistä tulee etukäteen olla yhteydessä ympäristöpalveluihin.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Lihakonttori Oy on liha-alan laitos (hyväksymisnumero 1825), jonka hyväksytyt toiminnot ovat lihan leikkaaminen sekä jauhelihan ja raakalihavalmisteiden valmistus. Laitos on lisäksi hyväksytty TSE-riskiaineksen erottamiseen yli 12 kuukauden ikäisten lampaiden ruhoista. Laitoksen yhteydessä on vähittäismyymälä.

Lihakonttori Oy:n liha-alan laitokseen tehtiin ennalta ilmoittamatta valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 3.10.2019 (liite 1). Tarkastuksella havaittiin, että Lihakonttori Oy:n liha-alan laitoksen pakkavarastossa oli runsaasti vanhentuneita lihoja (noin 38 laatikkoa Highland naudanlihaa) ja epämääräisesti merkittyjä taikinapalloja läpinäkyvissä muovilaatikoissa (noin 18 laatikkoa). Lihat olivat parasta ennen päiväysten mukaan vanhentuneet vuonna 2018 (useita eri tuotteita eri päiväyksillä). Taikinapallolaatikoissa ei ollut minkäänlaisia pakkausmerkintöjä. Laatikot olivat ainoastaan merkitty maalarinteipillä, johon oli kirjoitettu SUPPLI 1/8 x150.

Laitoksen edustajan mukaan taikinapallot olivat jonkun ravintolan omistamia ja ne oli tuotu Lihakonttorin pakkasvarastoon alueella olleen tapahtuman yhteydessä. Vanhentuneet lihat eivät laitoksen edustajan
mukaan ole laitoksen, vaan ne olivat lihojen omistajalta jääneet noutamatta.

Edellä mainitut vanhentuneet lihat ja taikinapallot asetettiin tarkastuksen 3.10.2019 yhteydessä elintarvikelain 63 §:n mukaisena kiireellisenä toimena väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon selvitysten ajaksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö vahvisti väliaikaisen kiellon 3.10.2019 (liite 1). Vahvistettu väliaikainen kieltopäätös toimitettiin laitosten edustajille 3.10.2019 sähköpostitse.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55, 56 ja 59 pykälien mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 16.10.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 2)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että taikinapallojen omistaja pyysi, että tuotteet hävitetään ja naudanlihojen omistaja pyytää mahdollisuutta selvittää tuotteiden käyttämistä makkaroiden raaka-aineena. Vastineen mukaan lihojen mikrobiologinen laatu tutkitaan tarvittaessa, jotta säilyvyydeksi voitaisiin varmentaa 720 vuorokautta. (Liite 3)

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi
muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi. Valvontaviranomaisen on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa elintarvikealan toimijan on noudatettava 1 momentin mukaista päätöstä. Valvontaviranomaisen on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu päätös viivytyksettä. Päätöstä tehtäessä on pyrittävä siihen, että omistajan taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Teollisuuden pakastaman hyvälaatuisen ja vähärasvaisen naudanlihan säilyvyysaika on enimmillään kaksi vuotta säilytettynä asianmukaisessa pakkasvarastossa. Toimija on vastineessaan esittänyt, että parasta ennen -päiväyksen ylittäneet naudanlihat käytettäisiin makkaran raaka-aineena. ko. naudanlihoihin merkityt viimeiset käyttöpäivät ovat maaliskuussa ja toukokuussa 2018, kun niille oli annettu yhden vuoden säilyvyysaika (liite 4 ja liite 5). Tuotteet on siten pakastettu yli kaksi vuotta sitten, joten ne eivät enää sovellu elintarvikekäyttöön.

Elintarvikelain (23/2006) 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Parasta ennen -päiväyksensä useilla kuukausilla tai jopa vuosilla ylittäneet eläinperäiset elintarvikkeet eivät ole ihmisravinnoksi soveltuvia vaan sivutuotteita.

Elintarvikelain 63 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56 ja 58 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain 17 § jäljitettävyyttä koskevista vaatimuksista edellytetään, että elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot elintarvikkeista ja elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä. Elintarvikealan toimijalla tulee myös olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tämän lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Jäljitettävyyden varmistamiseksi tarvittavista pakkausmerkinnöistä ja tunnistetiedoista säädetään yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 18 artiklassa todetaan, että kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.

Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Elintarvikkeet, joiden jäljitettävyys ei ole mahdollista tai joiden viimeinen käyttöajankohta on ylittynyt tai jotka eivät muilta osin täytä elintarvikkeelle asetettuja vaatimuksia, ovat sivutuotteita eivätkö kelpaa ihmisravinnoksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 852/2004 liitteen II VI luvun 1 kohdan mukaan elintarvikejätteet, syötäväksi kelpaamattomat sivutuotteet ja muut jätteet on poistettava mahdollisimman pian tiloista, joissa on elintarvikkeita, jotta vältetään niiden kerääntyminen.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Väliaikainen kieltopäätös 3.10.2019

2. Kuuleminen elintarvikelain 55, 56 ja 59 pykälien mukaisesta päätöksestä 16.10.2019

3. Lihakonttori Oy:n vastine 29.10.2019.

4. Kuva vanhentuneista lihoista (toukokuu 2018)

5. Kuva vanhentuneista lihoista (maaliskuu 2018)

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 7 §, 17 §, 32 §, 49 §, 55 §, 56 §, 59 §, 63 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki 34 §, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 artikla 18
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 liite II
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus)
Komission asetus (EU) N:o 142/2011 (sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetus)

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Lihakonttori Oy:lle.

This decision was published on 08.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eva Marami, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31584

eva.marami@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Lihakonttori Oy, väliaikainen kieltopäätös 3.10.2019
2. Kuuleminen 16.10.2019
3. Vastine 29.10.2019, Lihakonttori Oy
4. Naudan suikale (toukokuu 2018)
5. Naudan ulkopaisti (maaliskuu 2018)

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.