Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2019-010736
More recent handlings
Case 2. / 710 §

V 13.11.2019, Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 18,0 %.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Vuonna 2019 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odotettua heikompaa. Kunnallisveron odotettua heikompi kehitys johtuu siitä, että verohallinnon verokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat siirtävät verotilityksiä vuodelle 2020. Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2019 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Vuonna 2019 kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kaikille kunnille elokuun loppuun mennessä yhteensä yli 450 milj. euroa toteutunutta enemmän. Verohallinnon tekemien syyskuun 2019 selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain osan (arviolta 13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta 2019 huomattavasti aiempaa käytäntöä alempina. Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehtävissä ennakonpidätyksissä. Veronsaajien saamissa tilityksissä korjausliikkeen arvioidaan näkyvän suuremmassa määrin vasta tammikuussa 2020. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja tuotoksi vuonna 2020 arvioidaan 2 740 milj. euroa. Tämä on 5,4 % vuoden 2019 ennustetta enemmän. Verohallinnon verokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat siirtävät verotilityksiä vuodelle 2020, mistä syystä vuoden 2020 kunnallisverotulon kasvu vuodesta 2019 muodostuu huomattavan korkeaksi. Kasvuksi vuodesta 2018 vuoteen 2020 muodostuu 6,2 %, joka kuvaa paremmin verotulopohjan kasvuvauhtia.

Vuosien 2019 ja 2020 kunnallistuloverojen, sekä myös yhteisöverojen, veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta johtuen edellä mainituista verohallinnon verouudistuksista sekä yleisestä suhdannetilanteen epävarmuudesta.

Helsingin ansiotuloveropohjan kehitys on ollut viime vuosina myönteistä. Helsingin ja pääkaupunkiseudun työllisyystilanne parani huomattavasti vuosina 2017–2018. Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä työvoimatutkimuksen ennakkotietojen mukaan vuodesta 2016 vuoteen 2018 yli 3 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla kasvua kertyi 4,5 prosenttia. Vuoden 2019 aikana työpaikkamäärän kasvu on hidastunut. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla työpaikkoja oli Helsingissä vajaa prosentti enemmän kuin vuosi sitten ja pääkaupunkiseudulla kasvua oli reilun prosentin verran. Lähivuosina työpaikkojen määrä tullee kasvamaan hieman viime vuosia hitaammin. Suomen yrittäjien pk-yritysbarometrin mukaan ongelmat sopivan työvoiman löytymisessä voivat estää yritysten työpaikkamäärän kasvua. Tosin työikäisen väestön muuttovoitto ylläpitää Helsingissä positiivista kehitystä.

Seudullisen työpaikkaprojektion mukaan työpaikkojen määrän ennustetaan kasvavan vuosina 2019–2022 Helsingissä noin 2,9 prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla noin 3,8 prosenttia. Projektio perustuu pitkän aikavälin keskiarvoon työpaikkakehityksestä sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Pellervon tutkimuslaitoksen ennusteisiin. Muualla Kuuma-seudulla työpaikkakehitys on maltillista.

Ansiotulojen summan vuosikasvu on Helsingissä ollut nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2018 nimellinen kasvu oli Helsingissä 4,4 prosenttia, ja koko maassa 3,1 prosenttia. Helsingin vuoden 2018 ansiotulojen kasvu oli selvästi voimakkaampaa kuin kolmena edeltävänä vuonna, jolloin vuosikasvu on vaihdellut 2,5 prosentin ja 3,0 prosentin välillä. Tulonsaajien määrä kasvoi Helsingissä 1,7 prosenttia vuonna 2018. Ansiotulojen keskiarvo kasvoi nimellisesti 2,6 prosenttia, ja mediaani hieman nopeammin. Kasvulukemat olivat lähellä koko Suomen keskimääräisten ja mediaaniansioiden kasvua. Ansiotulojen kasvu ei kuitenkaan ole Helsingissä ollut tasaista kaikissa tuloluokissa. Kun alimman tuloneljänneksen ansiotulot ovat pysyneet nimellisesti liki ennallaan ja reaalisesti jopa laskeneet, ylimmässä tuloneljänneksessä nimellistä kasvua on kertynyt 6,3 prosenttia vuodesta 2014.

Close

This decision was published on 05.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi