Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Primus-eheytys, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-3-19

HEL 2019-010752
More recent handlings
§ 9

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Primus-eheytys, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-3-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Primus-eheytyksen määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään maatalous- ja metsätieteiden maisterin **********

Virkasuhteinen tehtävä alkaa 4.11.2019 lukien ja päättyy 31.7.2020.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkasuhteiseen tehtävään valittu on esittänyt kuukauden kuluessa tehtävään ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä, Primus-eheytys, on ollut julkisesti haettavana ajalla 17.9 - 1.10.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-3-19.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää alayksikön esimies eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa lähiesimiehenä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä on Primus-eheytys ja sijoituspaikkana E-talo osoitteessa Nilsiänkatu 6.

Määräaikaista virkasuhteista tehtävää haki hakuajan kuluessa 8 henkilöä. Hakijoista 7 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä loogiseen ajatteluun, huolellisuutta, syventymiskykyä ja kykyä tehdä johtopäätöksiä vajaan tiedon pohjalta. Eduksi luettiin kokemus useista eri tutkinnoista ja ymmärryksen niiden opintojen rakentumisesta sekä aiemmat näytöt vastaavasta työstä.

Haastateltavaksi rajattiin ne henkilöt, joilla oli työkokemusta 2. asteen ammatillisesta opetustoiminnasta. Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa: **********

Haastattelut pidettiin 3 – 7.10. ja haastattelijana toimivat koulutuspäälliköt: **********

**********

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

**********

********** täyttää virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännökset.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 16.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 848 76

asko.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2