Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Ozden Wholesale, Levytie 2

HEL 2019-010853
More recent handlings
§ 48

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Ozden Wholesalelle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Ozden Wholesale, Levytie 2, 00880 Helsinki, y-tunnus 2946646-1.

Elintarvikehuoneisto

Ozden Tukku, Levytie 2, 00880 Helsinki.

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Varastotiloihin tulee järjestää vesipisteellinen siivousvälineiden huolto ja säilytystila.

2. Pakatuissa elintarvikkeissa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset säädösten mukaiset pakkausmerkinnät.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohdan 1 osalta 13.12.2019 mennessä ja kohdan 2 osalta 31.12.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ozden Tukku on elintarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittava yritys. Toimijan tukkukauppaan tehtiin ympäristöpalveluiden toimesta valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 10.6.2019. Tarkastuksella todettiin, että

- Varastotiloissa ei ole lainkaan vesipistettä. Siivousvälineille ja aineille ei myöskään ollut erillistä säilytys ja huoltotilaa.

- Toimijan maahantuomissa ja myynnissä olevissa tuotteissa ei ollut suomen – ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä (Liite 1).

Toimijan tuli korjata todetut puutteet 4.8.2019 mennessä. Tukkukauppaan tehtiin uusintatarkastus 19.8.2019. Tarkastuksella todettiin, että korjaavia toimenpiteitä ei oltu tehty. Toimijalle annettiin epäkohtien korjaamiseen lisäaikaa 30.9.2019 asti (Liite 2).

Tukkukauppaan tehtiin tarkastus 8.10.2019 korjaavien toimenpiteiden tarkastamiseksi. Tarkastuksella todettiin, että todettuja epäkohtia ei oltu korjattu (Liite 3).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 21.10.2019 päivätyllä kirjeellä (Liite 4).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Ozden Wholesale ei ole korjannut tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Ozden Wholesale ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikehuoneistoasetuksen 3 §:n mukaan elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huolettava ja säilytettävä hygieenisesti. Ozden Wholesalen tukkukaupan tiloissa ei ole lainkaan vesipistettä, jossa siivousvälineet voitaisiin puhdistaa. Tiloissa ei ole myöskään erillistä tilaa tai paikkaa, jossa siivousvälineet voitaisiin säilyttää.

Elintarviketietoasetuksen ((EU) N:o 1169/211 8 artiklan 5 kohdan mukaan elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa yrityksissä varmistettava niiden toimintaan liittyvien, elintarviketietoja koskevan lainsäädännön ja asiaan liittyvien kansallisten säännösten vaatimusten noudattaminen, ja niiden on tarkistettava, että tällaiset vaatimukset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 kohdan soveltamista.

Elintarviketietoasetuksen ((EU) N:o 1169/211 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10–35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:

a) elintarvikkeen nimi;
b) ainesosaluettelo;
c) elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita tai intoleransseja aiheuttavista aineista tai tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;
d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät;
e) elintarvikkeen sisällön määrä;
f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta;
g) erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;
j) käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;
k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
l) ravintoarvoilmoitus.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät ovat kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

Ozden Wholesale tuo maahan pakattuja elintarvikkeita. Tuotteet myydään tukkukaupasta muille elintarvikealan toimijoille mm: vähittäismyymälöille ja ravintoloille. Pakkauksista puuttuvat kaikki suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 10.6.2019.
2. Tarkastuskertomus 19.8.2019
3. Tarkastuskertomus 8.10.2019.
4. Kuuleminen 21.10.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 4 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Ozden Wholesalelle.

This decision was published on 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Paavola, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31590

tiina.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuspöytäkirja 10.6.2019
2. Tarkastuspöytäkirja 19.8.2019
3. Tarkastuspöytäkirja 8.10.2019
4. Ozden Wholesale kuuleminen elintarvikelain 55 § määräys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.