Lainan myöntäminen, liikuntakeskuksen rakentamista varten Maununevaan, Arena Center Oy

HEL 2019-010897
More recent handlings
Case 13. / 30 §

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 322 000 euron lainan Maununnevalle rakennettavan liikuntakeskuksen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan erityisehto: Lainapäätös on voimassa 24 kuukautta kaupunginhallituksen lainapäätöksestä lukien.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus on suunnitellut rakentavansa Kaarelan kaupunginosan Maununnevan alueelle kerrosalaltaan noin 5 620 m²:n liikuntahallin. Halli sijoittuu valtion omistamalle maa-alueelle rakennettavan Suomalais-venäläisen koulun viereen ja koulun on suunniteltu osaltaan myös vuokraavan hallin liikuntatiloja. Liikuntakeskuksen toimintaa hoitaa alalta pitkäaikaisen kokemuksen omaava Arena Center Oy.

Liikuntakeskukseen rakennetaan neljä täysimittaista joukkuepeleihin soveltuvaa kenttäkokonaisuutta. Pääasialliset lajit ovat salibandy, futsal ja käsipallo, mutta myös koripallon ja lentopallon harrastaminen on mahdollista. Lisäksi kentillä on mahdollista pelata sulkapalloa. Yksi kentistä on jaettavissa väliverhoin kolmeksi erilliseksi liikuntatilaksi. Kenttien päätyyn sijoittuu erillinen 60 m²:n kiinteä näyttämö, joka erotetaan kenttätilasta äänieristetyllä paljeovella. Näyttämöä voidaan käyttää joko erillisenä liikunta- ja harrastetilana tai esitys- ja kokoustilana. Halliin rakennetaan lisäksi yhteensä 7 pukuhuonetta, kahvio ja varustemyymälä.

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskus hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle (sisältäen tonttikustannukset) Helsingin kaupungilta 2 322 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtionavustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 1 161 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä KOy Kaarelan Liikuntakeskukselle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 2 322 000 euron lainan perusteella.

Kaupunki myöntää korkotukea harrastustoimintaan tulevan liikuntakeskuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävälle lainalle. Liikuntakeskusta käyttävät ja vuokraavat seurat toimivat harrastetasolla. Kyseessä on urheilutila, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 197). Korkotuella ei siten ole vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, joten KOy Kaarelan liikuntakeskuksen saama taloudellinen etu ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 19 miljoonaa euroa.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 205

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon perustettavan yhtiön nimiin tehdystä lainahakemuksesta, joka koskee Kaarelan kaupunginosaan, Maununnevan osa-alueelle rakennettavaa liikuntakeskusta:

Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 2 322 000 euron lainan myöntämistä 20 vuoden laina-ajalla, 28.10.2019 rekisteröidyllä nimenmuutoksella perustetulle Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskukselle, kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena liikuntakeskuksen toteuttamiseksi Kaarelan alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Helsingin luoteisosissa on rajallisesti etenkin joukkuepalloilun sisäliikuntatiloja. Varsinkin suosiotaan kasvattavan salibandyn harrastusmahdollisuudet ovat hyvin heikot. Nykyiset liikuntatilat eivät vastaa salibandyn vaatimuksia määrällisesti, kapasiteetiltaan tai esimerkiksi pelialustaltaan. Laadukkaiden harrastustilojen puute on myös hidastanut seurojen toiminnan laajentumista ja näin ollen rajannut harrastajamäärien kasvua. Tilanne on kriittisin ennen kaikkea lasten ja nuorten ryhmissä.

Toteutuessaan liikuntakeskus täydentäisi kaupungin omaa palvelutarjontaa ja parantaisi huomattavasti alueen urheiluseurojen toimintaedellytyksiä sekä tarjoaisi helpotusta lähialueen (Pohjois-Haaga, Lassila, Kannelmäki, Kaarela, Malminkartano, Maununneva, Länsi-Pakila, Paloheinä ja Maunula) asukkaiden, koulujen päiväkotien ja oppilaitosten liikuntapaikkaolosuhteisiin.

Kiinteistö Oy Kaarelan Liikuntakeskuksen nimissä haetaan kokonaiskustannuksiltaan noin 6 555 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 2 322 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion avustuksella 750 000 euroa, pankkilainalla 2 322 000 euroa sekä 1 161 000 euron omalla pääomalla.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana asiantuntijana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Close

This decision was published on 29.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.