Valtuustoaloite, Yhden luukun kanava kiinteistöjen huoltopyynnöille ja vikailmoituksille,

HEL 2019-011104
More recent handlings
Case 7. / 458 §

V 9.9.2020, Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta kiinteistöjen huoltopyynnöille

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Ted Apter ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan yhden kanavan palvelua kaupungin kiinteistöjen huoltopyynnöille.

Kaupunginhallitus toteaa, että vikailmoituksia ja huoltopyyntöjä on voinut 15.1.2018 alkaen jättää yhtä kanavaa käyttäen internetissä osoitteessa
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html(Link leads to external service).
Sivustolle on tehty parannuksia kuittausten käsittelyyn ja kohteiden löytymistä pyritään parhaillaan helpottamaan. Käyttäjäystävällisemmät sivut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön ovat käytössä vuoden loppuun mennessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 153

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että vikailmoituksille ja huoltopyynnöille on olemassa yhden luukun kanava. Vikailmoituksia ja huoltopyyntöjä on voinut 15.1.2018 alkaen jättää erillisen internetsivun kautta, jonka osoite on:
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html.

Kohteet on jaoteltu toimialoittain ko. sivustolle. Tällä hetkellä sivustolle ollaan tekemässä parannuksia kohteen löytymisen helpottamiseksi. Käyttäjäystävällisemmät sivut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön on käytössä vuoden loppuun mennessä.

Palvelupyynnöistä lähtee tällä hetkellä pyynnön jättäjälle kaksi kuittausta. Ensimmäinen silloin, kun pyyntö on tallennettu järjestelmään ja toinen silloin kun työ on valmis. Myös palvelupyyntöjen kuittauksiin on tulossa maaliskuun aikana muutoksia, siten että kuittaus pyynnön jättäjälle lähtee aina kun pyynnölle tapahtuu jotain. Esim. työn hoitaja kommentoi työn tilannetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö: 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi
Close

This decision was published on 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi