Vahingonkorvaus, henkilövahinko 19.9.2019

HEL 2019-011142
More recent handlings
§ 9

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja hylkää ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 25.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 19.9.2019 klo 12.25 kävelemässä polulla Ristiretkeläistenkadun läheisyydessä. Hakijan mukaan kaupunki oli tuonut valmiiksi jyrkkään rinteeseen irtohiekkaa, jonka johdosta hakija oli kaatunut. Hakija on ilmoittanut käyttävänsä kyseistä reittiä lähes päivittäin. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena 60 euroa rikkoutuneista urheiluhousuista.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Tieliikennelain 3 §:n mukaisesti jalankulkija on velvollinen noudattamaan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että vahinkopaikka ei kuulu ulkoilupalveluiden kunnossapidon piiriin, eikä ulkoilupalvelut ole tuoneet kyseiselle paikalle hiekkaa. Kyseinen reitti on aluerakentamisen myötä jäänyt käyttämättömänä yhteytenä alueelle. Vuoden 2019 alkupuolella ulkoilupalvelut on sulkenut kyseisen yhteyden ylä- ja alapäästä työmaa-aidoilla ja huomionauhoilla. Lisäksi paikalle on laitettu varoitusmerkit (kävely ja pyöräily kielletty). Rakentamisen yhteydessä aitoja on saatettu välillä siirtää. Asianomainen on ilmoittanut käyttävänsä reittiä lähes päivittäin ja näin ollen hänen on täytynyt nähdä kyseiset varoitusmerkit ja aidat. Vahinkotapahtuma olisi ollut vältettävissä, mikäli asianomainen olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta valitsemalla asianmukaisen kulkureitin.

Ulkoilupalveluiden osalta ei voida todeta minkäänlaista laiminlyöntiä tai tuottamusta, eikä Helsingin kaupunki näin ollen vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi voidaan todeta, että vahinkotapahtuma olisi mitä todennäköisimmin ollut vältettävissä, jos hakija olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

This decision was published on 04.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 24.10.2019, saate
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k.
4. Vahingonkorvausvaatimus 24.10.2019, Liitekartta, saate
5. Liitekartta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.