Kokousajat, Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 2020

HEL 2019-011276
More recent handlings
Case 2. / 44 §

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokousajat kevätkaudella 2020

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kokoontua kevätkaudella 2020 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

  • 3.2.2020
  • 24.2.2020
  • 23.3.2020
  • 20.4.2020
  • 11.5.2020
  • 8.6.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Elinkeinojaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Elinkeinojaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Close

This decision was published on 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi