Lausuntopyyntö, säätiön sääntöjen muutosehdotuksesta, Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö s.r.

HEL 2019-011344
More recent handlings
Case 18. / 788 §

Lausunto Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntömuutoksesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Close

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalle heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaaressa olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Säätiö on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin.

Sääntömuutos

Säätiö on kaupunginkanslian oikeuspalveluiden johdolla valmistellut säätiön sääntöjen päivittämisen vastaamaan Helsingin kaupungin mallisääntöjä, jotka on hyväksytty hyvän hallinto- ja johtamistavan liitteenä kesäkuussa 2019.

Sääntöihin on tehty useita teknisiä ja pykälien esitysjärjestykseen liittyviä muutoksia. Keskeisimmät muutokset sääntöjen sisältöön ovat seuraavat:

  • Säätiön tarkoitusta koskevaan pykälään on lisätty maininta ”osana kaupunkikonsernia”
  • Hallituksen jäsenten toimikausi on muutettu 2-vuotiseksi
  • Sääntöihin on lisätty määräykset konserniohjauksesta ja tietojensaantioikeudesta
  • Säätiön sääntöjen muuttamista ja purkamista koskeva määräykset on päivitetty
  • Säännöistä on poistettu 8 § (Toimintasääntö), 9 § (Toimihenkilöt), 10 § (Kokouskutsu), 15 § (Jälkitoimenpiteet)

Muutokset vastaavat kaupungin mallisääntöjä. Edelleen säännöistä poistettuja kohtia ei ole kaupungin mallisäännöissä, ja koska niiden poistamiselle ole säätiön näkökulmasta estettä, muutetaan sääntöjä myös näiltä osin paremmin vastaamaan kaupungin mallisääntöjä.

Muutettujen sääntöjen mukaisesti säätiön hallitus valitaan 2-vuotiselle toimikaudelle keväällä 2020 yhtenäisesti kaupunkikonserniin kuuluvien muiden yhteisöjen ja säätiöiden hallitusvalintojen aikataulutuksen kanssa.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiön hallitus on 23.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt sääntöjen muutosesityksen ja valtuuttanut isännöitsijän toimittamaan sen Helsingin kaupungille lausuntoa varten.

Lopuksi

Kaupungin mallisääntöjä vastaava sääntömuutos on perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

Close

This decision was published on 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi