Tonttivaraus, tontti 17014/1, Asemapäällikönkatu 10, Solwers Oyj

HEL 2019-011438
More recent handlings
Case 12. / 185 §

Tontin varaaminen Solwers Oyj:lle asuin- ja toimitilahankkeen kehittämistä varten (Itä-Pasila, tontti 17014/1)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 12. ehdotuksen kokouksen kuudentena asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus varaa Solwers Oyj:lle (y-tunnus 0720734-6) tontin 17014/1 kiertotalouden periaatteiden mukaisen asuin- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

 • Varausalue on liitteen 1 mukainen alue. 
 • Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 • Varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Close

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 8727, joka on tullut voimaan vuonna 28.10.1983. Asemakaavan mukaan alueella on voimassa kaavamerkintä AL, joka mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakentamisen tontille. Tontin pinta-ala on 2 916 m² ja rakennusoikeus 7 200 k-m². Rakennusoikeutta on käytetty yhteensä 7 357 k-m².

Asemakaavan ote on liitteenä 3.

Tontilla sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistama rakennus. Rekisteriin rakennus on merkitty yhtenä rakennuksena, jossa on eri osia. Rakennuksessa toimi aikaisemmin Helsingin Asuntotuotantotoimisto (ATT), joka muutti rakennuksesta pois vuonna 2018 muun muassa sisäilmaongelmien johdosta. Sen jälkeen rakennuksen noin 2 100 m²:n toimisto-osa on ollut pääosin tyhjillään. Rakennuksen noin 3 450 m²:n asuntolaosassa on ollut aikaisemmin Hekan vanhusten palvelutalo. Tällä hetkellä rakennuksessa toimii poikkeusluvalla sosiaali- ja terveystoimialan ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämä asuntola. Tontilla sijaitseva rakennus on ollut tarkoitus purkaa ja sen osiin on tehty vain välttämättömiä hätäkorjauksia.

Tontti on vuokrattu pitkäaikaisesti Hekalle 31.12.2035 asti. Varausaikana on tarkoitus neuvotella rakennuksen luovuttamisesta varauksensaajalle sekä maanvuokrasopimuksen päättämisestä.

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Solwers Oyj pyytää 24.6.2019 päivätyllä hakemuksella tontin 17014/1 varaamista. Solwers Oyj on rakennetun ympäristön konsulttiyhtiö, johon kuuluu useita suunnittelualan yrityksiä.

Kehittämisvarauksen tarkoituksena on luoda Suomeen ensimmäinen kiertotalouden periaatteiden mukainen asuin- ja toimitilakortteli. Solwers Oyj:n omat toimitilat sijoittuisivat saneerattavaan toimistorakennukseen. Suunnittelussa tutkitaan myös toimitilan uudisrakentamismahdollisuuksia sekä vanhan asuntolarakennuksen saneerausta loft-asunnoiksi. Tehokas energiatalous vaatisi kahden toiminnon yhdistämisen.

Kiertotalouskorttelin rakentamisessa ja infrastruktuurissa hyödynnetään ilmastopositiivisuuden ja kiertotalouden periaatteita. Hanke toimisi suomalaisten kiertotalousratkaisujen referenssialueena. Kiertotaloudessa lähtökohtana on muun muassa materiaalien tehokas hyödyntäminen, hukan vähentäminen ja vanhan hyödyntäminen. Tavoitteena on hyödyntää rakennuksen nykyiset betonirungot ja mahdollisesti muita rakennusosia. Tehokas energiatalous vaatisi asuin- ja toimitilattoimintojen yhdistämisen.

Hankkeen lähtökohtana on lisäksi katutilan elävöittäminen etenkin Asemapäällikönkadun puolella esimerkiksi pienliiketiloilla. Alueelle suunnitellaan yhteiskäyttöä mahdollistavia palveluja, kuten yhteiskäyttöautoja ja kierrätyspalveluja. Asunnot suunnitellaan vuokrattaviksi eri kokoisiksi loft-asunnoiksi.

Hankkeen rakentaminen on mahdollista voimassa olevan asemakaavan perusteella. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin toimistorakennusoikeuden lisääminen korttelissa, mikä vaatisi muutoksen asemakaavaan.

Varaushakemus ja alustava suunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Varausehdot

Erityisissä varausehdoissa on huomioitu muun muassa seuraavaa:

 • Tontille on suunniteltava hanke, jossa kiertotalous on kantava teema ja jota on kuvattu 24.6.2019 päivätyssä varaushakemuksessa.
 • Rakennukset on suunniteltava kaavanmukaiseen käyttötarkoitukseen.
 • Alueella kannustetaan viherkattojen ja kattoterassien toteuttamiseen.
 • Alemman tason jalankulkuympäristöä tulee elävöittää sijoittamalla sille avautuvia liiketiloja Asemapäällikönkadun varteen, jossa sijaitsee tuleva raitiotiepysäkki ja runkolinjojen bussipysäkit.
 • Hanketta kannustetaan toteuttamaan korkeaa, valoisaa aulatilaa, joka palvelee kaksitasoisen liikennejärjestelmän molempia sisäänkäyntejä.
 • Asuinrakennukseen tulee kehittää omaleimaisia loft-asuntoja.
 • Kohteen asuinrakennusoikeuden voi toteuttaa vapaarahoitteisena sääntelemättömänä vuokra-asuntotuotantona.
 • Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 30 % on pyrittävä toteuttamaan perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².
 • Rakentamisessa ja rakennuksessa tulee huomioida Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman mukainen toteutus ja mahdollistaa uusien ja innovatiivisten kiertotalouden ratkaisujen implementointi.
 • Rakentamisen ja rakennuksen kierrätettävien ja olemassa olevien osien ja elementtien korkean hyödyntämisasteen lisäksi muissa materiaalivalinnoissa ja rakentamisen toteutuksessa täytyy huomioida rakennuksen elinkaaripäästöjen minimointi.

Varausehdot on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa.

Strategiset tavoitteet

Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 8.10.2019, 493 §. Hanke on hyväksyttyjen periaatteiden mukainen ja se olisi hyvä alku alueen uudistumiselle. Pasilassa modernin toimitilan kysyntä on tällä hetkellä hyvä eikä tarjonta vastaa kysyntää. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan elinkeinopolitiikan tavoitteena on, että yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa pitkällä aikavälillä vähintään yhtä nopeasti kuin asukasluku. Lisäksi hanke monipuolistaisi Itä-Pasilan asumismuotoja.

Kaupunkistrategian mukaan päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki varaa asuntotontit pääasiassa julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Yksittäinen asuntotontti voidaan kuitenkin varata suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena silloin, jos asuinrakennusoikeus on osa suurempaa hankekokonaisuutta eikä sitä voida irrottaa siitä ilman merkittäviä teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai vastaavia vaikeuksia tai irrottaminen ei ole painavien maankäytöllisten tai asuntopoliittisten tavoitteiden vuoksi perusteltua.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 80

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Solwers Oyj:lle (y-tunnus 0720734-6) varataan Itä-Pasilasta tontti rakennuksineen kiertotalouden periaatteiden mukaisen asuin- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen tontti 17014/1. Tontin pinta-ala on 2 916 m² ja rakennusoikeus 7 200 k-m².
 
 • Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.
 
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteessä 2 olevia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

(varaustunnus L1110-29)

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Anni Sinnemäki (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Close

This decision was published on 25.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi