Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen vuodelle 2019

HEL 2019-011518
More recent handlings
Case 7. / 841 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta Euroa

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen 3 100 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Kruunuvuorenrannan esirakentamisen suunnittelua ja toteutusta päätettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu alakohtaan 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen 3,1 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 8,75 milj. euroa. Vuosina 2011-2018 on Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen käytetty 13,05 milj. euroa. Vuosina 2019-2027 Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on suunniteltu käytettävän noin 29,5 milj. euroa.

Koirasaarten ja Stansvikin uimarannan esirakentamisurakka käynnistyi keväällä 2019. Esirakentamisurakka sisältää Koirasaarten asemakaavan mukaisen alueen ruoppauksen ja louhetäytön sekä Varisluodonlahden pohjaan sijoittuvan Stansvikin uimarannan merialueen ruoppauksen, reunapenkereen ja hiekkatäytön. Urakkahinta on 13,5 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen ennustetaan tarvittavan vuonna 2019 yhteensä 11,85 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeutta 8,75 milj. euroa ja haettavaa määrärahaa 3,1 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen 3,1 milj. euron määräraha talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Close

This decision was published on 23.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.