Stipendien vastaanottaminen, Brändö hembygdsfond, Brändö lågstadieskola

HEL 2019-011666
More recent handlings
§ 100

Ansökan om stipendium av Brändö hembygdsfond

Perusopetusjohtaja

Beslut

Direktören för den finska grundläggande utbildningen har beslutat att Brändö lågstadieskola ansöker om anslag från Brändö Hembygdsfond för 5 500 € för resor och logi till skolmusik i Jakobstad maj 2020, stafettkarnevalen i Vasa 2020 och årskurs 6 exkursion med övernattning i Åbo september 2020 samt en dags exkursion till Borgå.

Direktören för den finska grundläggande utbildningen beslutade samtidigt att bevilja rektorn tillstånd att göra ansökan elektroniskt senast den 31.10.2019.

Beslutsmotivering

Stiftelsen Brändö Hembygdsfond understöder svensk- och finskspråkiga skolor samt allmännyttiga föreningar på Brändö. Stiftelsen prioriterar projekt och understöder endast i undantagsfall löpande kostnader så som t.ex. hyror el. dyl. Stiftelsen beviljar inte anslag eller stipendier till privatpersoner, företag eller icke-registrerade samfund. Stiftelsen kräver en rapportering årligen av det använda understödet.

This decision was published on 26.11.2019

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Sonja Ekholm, controller, telefon: 09 310 86216

sonja.ekholm@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Beslut Brändö hembygdsfond_Brändö ls
2. Brändö Hembygdsfond

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.