Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkimittauspalvelujen yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2019-011676
More recent handlings
§ 2

Sijaisten määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkimittauspalvelujen yksiköiden ja tiimien päälliköille

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti kaupunkimittauspalvelun yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaistuksissa, että

Kiinteistönmuodostus-yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

-
kiinteistötoimitukset-tiimin päällikkö
-
kiinteistörekisteritiimin päällikkö
-
kaupungingeodeetti

Kartat ja paikkatiedot -yksikön ja paikkatietotukitiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
paikkatietotukitiimin kiinteistöinsinööri, vakanssinumero 60127
-
paikkatietotukitiimin kiinteistöinsinööri, vakanssinumero 60087
-
kaupungingeodeetti

Maastomittausyksikön ja kaavoitusmittaustiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinööri, vakanssinumero 60261
-
kaavoitusmittaustiimin kiinteistöinsinööri, vakanssinumero 60086
-
kaupungingeodeetti

Kiinteistötoimitukset-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kiinteistönmuodostusyksikön päällikkö
-
edellä kirjatut kiinteistönmuodostusyksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Kiinteistörekisteritiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kiinteistönmuodostusyksikön päällikkö
-
edellä kirjatut kiinteistönmuodostusyksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Tonttijaot ja laskenta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kiinteistönmuodostusyksikön päällikkö
-
edellä kirjatut kiinteistönmuodostusyksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Karttatiedot-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
karttatiedot-tiimin maanmittausinsinööri, vakanssinumero 60227
-
kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
-
edellä kirjatut kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Karttatuotteet-tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
-
edellä kirjatut kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Itäinen maastomittaus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kaavoitusmittaustiimin maanmittausinsinööri, vakanssinumero 60203
-
maastomittausyksikön päällikkö
-
edellä kirjatut maastomittausyksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Läntinen maastomittaus -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

-
kaavoitusmittaustiimin maanmittausinsinööri, vakanssinumero 60078
-
maastomittausyksikön päällikkö
-
edellä kirjatut maastomittausyksikön päällikön sijaiset sijaantulojärjestyksessä

Samalla kaupungingeodeetti päätti kumota 8.3.2018 (2 §) tekemänsä päätöksen.

Tämä päätös on voimassa 1.12.2019 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Asiasta on aikaisemmin päätetty kaupungingeodeetin päätöksellä 8.3.2018 (2 §). Aiempi päätös sijaisten määräämisestä on saman sisältöinen kuin nyt tehtävä päätös, lukuun ottamatta muutosta koskien kiinteistönmuodostusyksikön toista sijaista ja maastomittausyksikköön tällä päätöksellä lisättyä uutta sijaista.

This decision was published on 14.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarno Mansner, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31945

jarno.mansner@hel.fi

Heikki Laaksonen, kaupungingeodeetti, puhelin: 09 310 31894

heikki.laaksonen@hel.fi

Decisionmaker

Heikki Laaksonen
kaupungingeodeetti