Sijaisen määrääminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla palvelukokonaisuuksien johtajille

HEL 2019-011717
More recent handlings
§ 97

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisten määrääminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti määrätä, että 15.11.2019 alkaen

varhaiskasvatusjohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 4
 2. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 1
 3. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 9
 4. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 8
 5. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 10
 6. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 2
 7. leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö
 8. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 5
 9. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 7
 10. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 3
 11. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, alue 6

perusopetusjohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. perusopetuksen aluepäällikkö, alue 5
 2. perusopetuksen aluepäällikkö, alue 4
 3. perusopetuksen aluepäällikkö, alue 3

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. vapaan sivistystyön päällikkö
 2. opiskelijahuollon päällikkö
 3. ammatillisen koulutuksen päällikkö

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö
 2. päivähoitoalueen päällikkö
 3. ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö

hallintojohtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. henkilöstöpäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
 2. hallintopäällikkö
 3. talous- ja suunnittelupäällikkö, pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.

Samalla kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti kumota asiaa koskevan 14.01.2019 (§ 3) tekemänsä päätöksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija.

Edellistä päätöstä (14.01.2019 § 3) muutettiin niin, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan ensimmäisenä sijaisena toimii vapaan sivistystyön päällikkö ja varhaiskasvatusjohtajan sijaisina toimivat kaikki varhaiskasvatuksen aluepäälliköt 1-10 sekä leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö.

This decision was published on 14.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja