Tutkimuslupa, Kartläggning av funktionella matematikfärdigheter (FUNA, Functional Numeracy Assessment)

HEL 2019-011768
More recent handlings
§ 109

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-011768

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.12.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen tutkimushankkeeseen. Tutkimuksen tarkoitus on kehittää ajantasaista, matemaattisten oppimisvaikeuksien ja toiminnallisten laskutaitojen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineistöä, joka perustuu tutkittuihin mittareihin sekä kansallisesti edustaviin viiteaineistoihin. Kehitteillä oleva FUNA (Functional Numeracy Assessment) on sähköinen arviointitehtävistö 3.–9.-luokkalaisten oppilaiden matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien arviointiin. Hankkeessa toteutetaan useita valtakunnallisia keruita viiteaineistojen keräämiseksi sekä mittariston kehittämiseksi. Valmistuttuaan FUNA tulee koulujen ja opettajien sekä oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkijoiden käyttöön suomen ja ruotsin kielillä. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin ja Niilo Mäki Instituutin asiantuntijaryhmä.

Helsingissä kerätään viiteaineistoa arviointitehtävistön ensimmäiseen tehtäväkokonaisuuteen tutkimukseen ilmoittautuneilla kouluilla ja luokilla. Aineistoa kerätään Helsingin kaupungin viidessä peruskoulussa ja yhdessä toisen asteen oppilaitoksessa. Osallistuvat oppilaat ovat 3.-6.-luokkalaisia (n=763) ja opiskelijat ensimmäisen vuoden opiskelijoita (n=11). Lisäksi aineistoa kerätään yksityisissä oppilaitoksissa Helsingissä. Aineiston keruu tapahtuu anonyymisti.

Aineiston keruu toteutetaan osana oppilaiden ja opiskelijoiden koulupäivää sisältäen harjoitustehtävien ja koetehtävien teon verkkoselaimeen avautuvassa testausympäristössä. Testaukset kestävät luokka-asteesta riippuen noin 18–35 minuuttia. Testauksen suorittaville opettajille lähetetään yksityiskohtaiset ohjeet arvioinnin toteuttamisesta. Kullekin arvioinnin toteuttavalle opettajalle toimitetaan koko aineiston pohjalta lasketut suoritusarvotiedot, joita opettajan on mahdollisuus hyödyntää opetuksen ja oppimisen tuen kehittämisessä.

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 12.12.2019-31.5.2020. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Alle 15-vuotiaiden oppilaiden huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus oppilaan tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimuksen aineisto säilytetään hankkeen ajan ja hävitetään 31.12.2020. Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimussuunnitelmassa (liitteet 2, 3).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 12.12.2019-31.5.2020 koulujen ja oppilaitosten toiminta-ajat huomioiden.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 10.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 22174

elina.vismanen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
5. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.