Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille

HEL 2019-011846
More recent handlings
§ 102

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viranhaltijoille

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille seuraavasti:

A) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 1 kohdan nojalla

Oppilaaksi ottaminen

1. Lähikoulu tai muu soveltuva paikka

1.1 Lähikoulu

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Arabian peruskoulu

Kannelmäen peruskoulu vuosiluokat 1 - 6

Käpylän peruskoulu

Lauttasaaren ala-asteen koulu

Taivallahden peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

Pukinmäenkaaren peruskoulu

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1) vuosiluokka 1

- virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 2) vuosiluokat 2 - 9

1.2 Muu soveltuva paikka

Erityisen tuen päätös erityisluokalle

- ao. alueen aluepäällikkö

Valmistava opetus

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

Joustavan perusopetuksen toiminta

-alueen 5 aluepäällikkö

Muu 1.2 kohdassa mainittu syy (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

-ao. alueen aluepäällikkö

2. Oppivelvollinen pyrkinyt muuhun kuin 1. luvussa tarkoitettuun kouluun (oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet)

Oppivelvollinen on pyrkinyt muuhun kuin edellä 1.1 todettuun lähikouluun tai 1.2 muuhun soveltuvaan paikkaan tai painotettuun opetukseen

- ao. koulun rehtori

Lukuun ottamatta seuraavaa koulua:

Käpylän peruskoulu

- virka-apulaisrehtori

3. Kielikylpyopetus

Oppilas otetaan kielikylpyopetukseen

- ao. koulun rehtori

4. Lisäopetus

Oppilas otetaan lisäopetukseen

- ao. koulun rehtori

B) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 2 kohdan nojalla

1. Erityinen tuki

Ao. alueen aluepäällikkö päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä erityisluokalla.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää perusopetuksessa olevan oppilaan oppiaineen oppimäärän yksilöllistämisestä.

Ao. koulun rehtori päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämisestä, kun oppilaan erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä.

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Arabian peruskoulu

Aurinkolahden peruskoulu

Käpylän peruskoulu

Laajasalon peruskoulu

Taivallahden peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

Pukinmäenkaaren peruskoulu

-virka-apulaisrehtori (opetusyksikkö 1)

Ao. koulun rehtori päättää oppilaan erityisen tuen järjestämisestä lisäopetuksessa.

2. Erityiset opetusjärjestelyt (perusopetuslaki 18 §)

Ao. alueen aluepäällikkö päättää erityisistä opetusjärjestelyistä, kun oppilas vapautetaan oppimäärän suorittamisesta.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeamisesta Ote -opetuksessa.

Muutoin ao. koulun rehtori päättää opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta poikkeamisesta.

Lukuun ottamatta seuraavia kouluja:

Aurinkolahden peruskoulu

Käpylän peruskoulu

Laajasalon peruskoulu

-virka-apulaisrehtori

C) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 3 kohdan nojalla

Ao. alueen aluepäällikkö päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.

D) Hallintosäännön 15 luvun 6 § 4 kohdan nojalla

Oppilashuollon päällikkö vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta.

E) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön 4 luvun 4.1.1 kohdan nojalla

Ao. alueen aluepäällikkö määrää opettajan valvomaan oppivelvollisen edistymistä.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää, minkä oppiaineiden opettaminen kuuluu opettajan virkatehtäviin.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Ao. alueen aluepäällikkö päättää rehtoreiden välisestä työnjaosta, kun kouluilla on yhteisiä tiloja.

Oppilashuollon päällikkö päättää säädetystä oppilaan opetuksen maksuttomuutta koskevasta edusta ja oikeudesta lukuun ottamatta perusopetuslain 31 §:ssä säädettyä oppilaan opetukseen osallistumisen edellyttämää avustajapalvelua, josta päättää ao. koulun rehtori.

Tämä päätös kumoaa 2.12.2019 alkaen perusopetusjohtajan päätöksen 26.7.2018 (§ 34).

This decision was published on 27.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi

Decisionmaker

Arjariitta Heikkinen
perusopetusjohtaja