Valtuustoaloite, sairaanhoitajaa vaativan lääkehoidon järjestäminen sairaalakäynneillä

HEL 2019-011886
More recent handlings
Case 12. / 463 §

V 9.9.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämistä sairaalakäynneillä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä linjauksena on perustason palvelujen parantaminen.

Aloitteessa esitettyä hoidon järjestämistä selvitetään parhaillaan. Lisäksi Laakson yhteissairaalaan esitetään polikliinisen toimenpidekeskuksen perustamista. Esimerkiksi nykyisin kotisairaaloissa, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla tehtäviä lääkeinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja muita pientoimenpiteitä on tarkoituksenmukaista keskittää polikliiniseen toimenpidekeskukseen.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Sosiaali- ja terveystoimiala 27.2.2020

Sosiaali- ja terveystoimi antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Petrus Pennasen ja 17 muun valtuutetun sairaanhoitajaa vaativan lääkehoidon järjestämistä sairaalakäynneillä koskevasta valtuustoaloitteesta:

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) mukaan sosiaali- ja terveystoimialan on järjestettävä kuntalaisten sairaanhoitopalvelut, jotka sisältävät kotisairaanhoidolliset palvelut. Vuoden 2019 aikana Helsingin sairaaloissa hoidettiin 8383 potilasta, jotka olivat yhteensä 12689 hoitojaksolla. Sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on n. 1,3 % koko Helsingin väestöstä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kotisairaalapalveluita. Kotisairaalahoito on määräaikaista tehostettua kotisairaanhoitoa. Helsingin kotisairaala toimii kolmesta toimipisteestä käsin ja tavoittaa vuosittain noin 3000 potilasta ja käyntejä on noin 5000. Kotisairaalassa työskentelee 72 sairaanhoitajaa ja 11 lääkäriä.

Kotisairaalassa hoidetaan pääasiassa palliatiivista hoitoa tarvitsevia sekä infektiopotilaita. Kotisairaala järjestää myös esimerkiksi antibioottitiputukset ja verensiirrot silloin, kun potilas ei ole ympärivuorokautisen sairaalahoidon tarpeessa. Sosiaali- ja terveystoimiala on tietoinen kotisairaalan ajoittaisesta ruuhkautumisesta. Vuonna 2019 kotisairaala pystyi vastaanottamaan ajoittain vain puolet tarjotuista potilaista johtuen huonosta sairaanhoitajien saatavuudesta. Tällä hetkellä työntekijätilanne kotisairaalassa on parempi.

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää parhaillaan vaihtoehtoa, jossa suonensisäisiä tiputushoitoja voitaisiin osittain keskittää palliatiiviselle poliklinikalle Suursuon sairaalaan. Saatujen kokemusten pohjalta on mahdollista arvioida kyseisen vaihtoehdon kehittämistarpeita.

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin yhteishankkeessa, Laakson yhteissairaalassa, tullaan esittämään polikliinisen toimenpidekeskuksen perustamista. Polikliiniseen toimenpidekeskukseen olisi tarkoituksenmukaista keskittää esimerkiksi nykyisin kotisairaaloissa, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla toteutettuja lääkeinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja muita pientoimenpiteitä. Keskittämisellä mahdollistetaan henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö sekä pidemmät aukioloajat palvelemaan potilaiden hoidon tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:

Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti palvelujaan yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia. Toimialan palveluissa on sitouduttu tavoitteeseen, jossa parannetaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveystoimi etsii ja selvittää jatkuvasti keinoja järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut edellä mainitun tavoitteen mukaisesti siten, että asiakkaan saama hyvinvointivaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätiedot

Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347

elina.borchers@hel.fi
Close

This decision was published on 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi